Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cách làm nào trong các cách sau đây không tạo ra được suất điện động cảm ứng trong khung dây dẫn kín: Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 4 A thì tần số của dòng điện phải bằng: Đặt vào hai bản tụ điện một điện áp u = U0sinωt. Đại lượng nào trong các đại lượng sau: điện áp hiệu dụng U, cường độ dòng điện hiệu dụng I, dung kháng ZC không thay đổi khi thay đổi tần số của điện áp? Cường độ dòng điện và điện áp của một đoạn mạch xoay chiều có dạng i = I0cos(ωt + ); u = U0cos(ωt – ). Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện? Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị điện dung C có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(ωt) (V), R = 100 Ω, L = AN ┴ Một cuộn cảm có điện trở R = 20 (Ω) và có hệ số công suất cosφ = 0,8 khi có dòng điện xoay chiều tần số f = 50 (Hz) đi qua. Điện dung của tụ điện phải mắc nối tiếp với cuộn cảm để có cosφ = 1 là: Tăng hệ số công suất nhằm mục đích: Một máy phát điện có p cặp cực. Tốc độ quay của rôto là n vòng/phút. Tần số biến thiên của suất điện động của máy phát là: Đơn vị của độ tự cảm là: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C = 318 μF mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện có dạng uC = 50cos(100πt – ) (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là: Một cuộn cảm thuần được đặt trong điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì có cảm kháng bằng 62,8 Ω Độ tự cảm của cuộn cảm là: Mạch điện có một điện trở R = 90 (Ω) ghép nối tiếp với một cuộn cảm L = 0,318 (H) và một tụ điện C = 50 (μF), tần số 60 (Hz). Nếu áp vào hai đầu mạch này hiệu điện thế U = 30 (V) thì tổng trở của mạch điện có giá trị gần với số nào sau đây: Một tụ điện được nối vào một nguồn điện xoay chiều. Nếu giá trị hiệu điện thế hiệu dụng giữ không đổi nhưng tần số tăng lên thì: Một tụ điện 2,0 (μF), một cuộn cảm 5,0 (mH) và một điện trở 30,0 (Ω) được mắc nối tiếp với một nguồn điện 100V - 1,0kHz. Cường độ dòng điện trong mạch đó là: Trong một trường luôn luôn có chứa: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của điện áp trên hai đầu tụ điện bằng: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Ucoscot (V). Thay đổi f để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở thuần R bằng: Biểu thức xác định công suất trung bình có dạng: Cho dòng điện xoay chiều i = I0sin100t (A) qua dây tóc của bóng đèn. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về cường độ dòng điện chạy qua bóng? Trong một mạch điện L, R dòng điện sẽ chậm đạt đến cực đại khi:

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 1907493629467882
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.418
Thành viên mới nhất 109181778967814949541
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn