Ghi nhớ bài học |

Bài 4: Lực Lo-ren-xơ

I. Lực Lo-ren-xơ

1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ

  Mọi hạt mang điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực này được gọi là lực Lo-ren-xơ.

2. Xác định lực Lo-ren-xơ

 -Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng  từ B tác dụng lên một hạt điện tích qchuyển động với vận tốc v:

+ Có phương vuông góc với v và B;

+ Có chiều theo qui tắc bàn tay trái: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là chiều của v khi qo>0 và ngược chiều v khi qo<0. Lúc đó, chiều của lực Lo - ren - xơ là chiều ngón cái choãi ra.

+ Có độ lớn :    

f=|q0|vBsinα

Trong đó:
                 f: lực Lo-ren-xơ (N)
                q: độ lớn điện tích (C)
                v: tốc độ bay của điện tích (m/s)
                B: cảm ứng từ (T)
                α=B;v 

II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều( đọc thêm)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.184
Thành viên mới nhất Nguyenvietanh95
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn