Ghi nhớ bài học |

Bài 4: Lực Lo-ren-xơ

I. Lực Lo-ren-xơ

1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ

  Mọi hạt mang điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực này được gọi là lực Lo-ren-xơ.

2. Xác định lực Lo-ren-xơ

 -Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng  từ B tác dụng lên một hạt điện tích qchuyển động với vận tốc v:

+ Có phương vuông góc với v và B;

+ Có chiều theo qui tắc bàn tay trái: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là chiều của v khi qo>0 và ngược chiều v khi qo<0. Lúc đó, chiều của lực Lo - ren - xơ là chiều ngón cái choãi ra.

+ Có độ lớn :    

f=|q0|vBsinα

Trong đó:
                 f: lực Lo-ren-xơ (N)
                q: độ lớn điện tích (C)
                v: tốc độ bay của điện tích (m/s)
                B: cảm ứng từ (T)
                α=B;v 

II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều( đọc thêm)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.594
Thành viên mới nhất nhu-tran
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn