Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

I. Sự nở dài.

 - Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài vì nhiệt.

-  Độ nở dài Δl của vật rắn hình trụ đồng chất tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và độ dài ban đầu lo của vật đó.

Δl = l – lo = αloΔt

Trong đó:   α là hệ số nở dài của vật rắn, có đơn vị là K-1.

                Δl: độ nở dài (m)

                lo: độ dài ban đầu (m)

                l: độ dài ở nhiệt độ cuối (m)

               Δt = t- t0: độ tăng nhiệt độ ( 0C)

 - Giá trị của α phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn.

II. Sự nở khối.

  - Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối.

 -   Độ nở khối của vật rắn đồng chất đẵng hướng được xác định theo công thức :

ΔV = V – Vo = βloΔt

 Trong đó:  β là hệ số nở khối, β ~3α và cũng có đơn vị là K-1.

                ΔV :độ nở khối (l)

               V0: thể tích ở nhiệt độ đầu (l)

               V: thể tích ở nhiệt độ cuối(l)

               Δt = t- t0: độ tăng nhiệt độ ( 0C)

III. Ứng dụng.

  - Phải tính toán để khắc phục tác dụng có hại của sự nở vì nhiệt.

 -  Lợi dụng sự nở vì nhiệt để lồng ghép đai sắt vào các bánh xe, để chế tạo các băng kép dùng làm rơle đóng ngắt điện tự động, …

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.886
Thành viên mới nhất trung368
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn