Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

I. Quá trình đẵng tích.

  Quá trình đẵng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.

II. Định luật Sác –lơ.

a. Phát biểu

  Trong quá trình đẵng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

b. Hệ thức

 pT   = hằng số

hay  p1T1=p2T2=...

Trong đó: p1,T1;p2,T2 lần lượt là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 1 và 2.

III. Đường đẳng tích.

  Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẵng tích.

  Dạng đường đẵng tích :

  Trong hệ toạ độ OpT đường đẵng tích là đường thẳng kéo dài đi qua góc toạ độ.

  Ứng với các thể tích khác nhau của cùng một khối lượng khí ta có những đường đẵng tích khác nhau. Đường ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.876
Thành viên mới nhất lyvandiu
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn