Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

 

I. Qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

1. Qui tắc.

a) Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

b) Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

F=F1 +F2  ;

 F1F2=d2d1 (chia trong)

2. Chú ý.

a) Qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều gúp ta hiểu thêm về trọng tâm của vật.

  Đối với những vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm nằm ở tâm đối xứng của vật.

b) Có nhiều khi ta phải phân tích một lực  F   thành hai lực  F1F2 song song và cùng chiều với lực F . Đây là phép làm ngược lại với tổng hợp lực.

II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song.

  Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực song song ở trạng thái cân bằng thì hợp lực của hai lực song song cùng chiều phải cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều với lực thứ ba.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.880
Thành viên mới nhất 290729021652750
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn