Ghi nhớ bài học |

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

I. Tính tương đối của chuyển động.

1. Tính tương đối của quỹ đạo.

   Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau – quỹ đạo có tính tương đối

2. Tính tương đối của vận tốc.

  Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối 

II. Công thức cộng vận tốc.

1. Hệ qui chiếu đứng yên và hệ qui chiếu chuyển động.

   Hệ qui chiếu gắn với vật đứng yên gọi là hệ qui chiếu đứng yên.

   Hệ qui chiếu gắn với vật vật chuyển động  gọi là hệ qui chiếu chuyển động.

2. Công thức cộng vận tốc.

   Nếu một vật (1) chuyển động với vận tốc v1,2  trong hệ qui chiếu thứ nhất (2), hệ qui chiếu thứ nhất lại chuyển động với vận tốc v2,3 trong hệ qui chiếu thứ hai (3) thì trong hệ qui chiếu thứ hai vật chuyển động với vận tốc  v1,3được tính theo công thức :  

v1,3 = v1,2 +  v2,3

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.881
Thành viên mới nhất 114843222736397294735
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn