Ghi nhớ bài học |

Bài 5: Chuyển động tròn đều

I. Định nghĩa.

1. Chuyển động tròn.

  Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.

2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn.

  Tốc độ trung bình của chuyển động tròn  là đại lượng đo bằng thương số giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian đi hết cung tròn đó.

vtb=st

3. Chuyển động tròn đều.

  Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

II. Tốc độ dài và tốc độ góc.

1. Tốc độ dài.

v=st   

 -Trong chuyển động tròn đều tốc độ dài của vật có độ lớn không đổi.

2.  Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều.

v=st

Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

  Trong chuyển động tròn đều véc tơ vận tốc có phương luôn luôn thay đổi.

3.Tần số góc, chu kì, tần số.

a) Tốc độ góc.

- Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quay quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng không đổi.

                  ω=αt

  Đơn vị tốc độ góc là rad/s.

 b) Chu kì.

- Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.

 Liên hệ giữa tốc độ góc và chu kì :

              T=2πω 

 Đơn vị chu kì là giây (s).

c) Tần số.

-  Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây.

Liên hệ giữa chu kì và tần số : 

               f=1T

Đơn vị tần số là vòng trên giây (vòng/s) hoặc héc (Hz).

d) Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc.

              v = rω

II. Gia tốc hướng tâm.

1. Hướng của véc tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều.

     Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có hướng luôn thay đổi, nên                 chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên               gọi là gia tốc hướng tâm.

2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm.

          aht=v2r

          

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.883
Thành viên mới nhất 319725945509078
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn