Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

I. Vận tôc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều.

1. Độ lớn của vận tốc tức thời.

  Trong khoảng thời gian rất ngắn t, kể từ lúc ở M vật dời được một đoạn đường S rất ngắn thì đại lượng :

v=st là độ lớn vận tốc tức thời của vật tại M

Đơn vị vận tốc là m/s.

2. Véc tơ vận tốc tức thời.

  Véc tơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một véc tơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó.

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó vận tốc tức thời hoặc tăng dần đều hoặc giảm dần đều theo thời gian.

  Vận tốc tức thời tăng dần đều theo thời gian gọi là chuyển động nhanh dần đều.

  Vận tốc tức thời giảm dần đều theo thời gian gọi là chuyển động chậm dần đều.

II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.

1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều.

  a) Khái niệm gia tốc.

a=vt

Với Δv=v-v0; Δt=t -t0; 

Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc   Δv và khoảng thời gian vận tốc biến thiên Δt.

  Đơn vị gia tốc là m/s2.

b) Véc- tơ gia tốc:

  Vì vận tốc là đại lượng véc tơ nên gia tốc cũng là đại lượng véc tơ :

a=v-v0t-t0= vt

 Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vecto gia tốc có gốc ở vật chuyển động, có phương và chiều trùng với phương và chiều của vecto vận tốc và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của gia tốc theo tỉ lệ xích nào đó.

2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

  a) Công thức tính vận tốc.

v = vo + at

  b) Đồ thị vận tốc – thời gian.

3. Đường đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

s = vot + 12 at

4. Công thức liên hệ giữa a, v và s của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

v2 – vo2 = 2as

5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

x = xo + vot + 12 at2

II. Chuyển động thẳng chậm dần đều.

1. Gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.

  a) Công thức tinh gia tốc.

a=vt= v-v0t

Nếu chọn chiều của các vận tốc là chiều dương thì v <  v0.  Gia tốc a có giá trị âm, nghĩa là ngược dấu với vận tốc.

  b) Véc tơ gia tốc.

Ta có : a=vt

Vì véc tơ  v cùng hướng nhưng ngắn hơn véc tơ v0 nên  v ngược chiều với các véc tơ v và v0

  Véc tơ gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều ngược chiều với véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.

  a) Công thức tính vận tốc.

v = vo + at

Trong đó, a ngược dấu với v.

b) Đồ thị vận tốc- thời gian:

3. Công thức tính quãng đường và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều.

  a) Công thức tính đường đi

s = vot +12 at2

  Trong đó a ngược dấu với vo.

  b) Phương trình chuyển động

x = xo + vot +12at2

  Trong đó a ngược dấu với vo.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.129
Thành viên mới nhất 342743556532700
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn