Ghi nhớ bài học |

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

I. Chuyển động thẳng đều

1. Tốc độ trung bình.

vtb=St

  Với : s = x2 – x1: quãng đường đi được (m, km...)

          t = t2 – t1: thời gian chuyển động (s, h...)

          vtb: tốc độ trung bình (m/s, km/h...)

2. Chuyển động thẳng đều.

  Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

3. Quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều.

s = vtbt = vt

  Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

II. Phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ – thời gian.

  1. Phương trình chuyển động.

x = xo + s = xo + vt

2. Đồ thị toạ độ – thời gian của chuyển động thẳng đều.

  a) Bảng

t(h)

0    1    2    3    4    5    6

x(km)

5   15  25  35  45  55  65

b. Đồ thị

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.129
Thành viên mới nhất 342743556532700
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn