Ghi nhớ bài học |
Bài số 2 - Chuyên đề 7
Vật lý 12
Hạt nhân nguyên tử
Level 3 - Bài số 2 - Chuyên đề 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây là sai về phản ứng nhiệt hạch ? Hạt nhân P84210ođứng yên, phân rã  thành hạt nhân chì. Động năng của hạt α bay ra chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã ? Gọi N0 là số hạt nhân của một chất phóng xạ ở thời điểm t = 0 và λ là hằng số phóng xạ của nó. Theo định luật phóng xạ, công thức tính số hạt nhân chưa phân rã của chất phóng xạ ở thời điểm t là: Urani  U92238 sau nhiều lần phóng xạ α và β- biến thành P82206b. Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T = 4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không chứa chì. Nếu hiện nay tỉ lệ của các khối lượng của urani và chì là m(U)/m(Pb) = 37, thì tuổi của loại đá ấy là Phát biểu nào sau đây sai khi nói về lực hạt nhân? Chất phóng xạ Radon (Rn 222) có khối lượng ban đầu là 1 mg. Sau 15,2 ngày thì lượng chất của nó của nó giảm 93,75%. Tính chu kỳ bán rã của Rn và độ phóng xạ H của lượng chất phóng xạ còn lại: Hạt nhân  Ra phóng xạ ra hạt α với chu kì bán rã khá lớn. Ban đầu độ phóng xạ của khối chất  Ra là 2,5 Ci. Cho số Avogađro NA = 6,022. 1023 hạt/mol. Thể tích khí heli tạo thành trong điều kiện tiêu chuẩn trong thời gian 15 ngày là: Để đo chu kỳ của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm t0=0. Đến thời điểm t1=2 giờ, máy đếm được n1 xung, đến thời điểm t2=3t1, máy đếm được n2 xung, với n2=2,3n1. Xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này.  Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Lúc đầu có 200g chất phóng xạ này, sau 8 ngày đêm còn lại bao nhiêu gam chất phóng xạ đó chưa phân rã: Trong nguồn phóng xạ P32 có 108 nguyên tử với chu kì bán rã T = 14ngày. 4 tuần lễ trước đó, số nguyên tử P32 trong nguồn đó là Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu: Người ta trộn 2 nguồn phóng xạ với nhau. Nguồn phóng xạ có hằng số phóng xạ là , nguồn phóng xạ thứ 2 có hằng số phóng xạ là . Biết . Số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ nhất gấp 3 lần số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ 2. Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn hợp là Chọn câu sai Bom nhiệt hạch dùng phản ứng:D+T→α+n. Biết khối lượng của các hạt nhân D, T và a lần lượt là mD = 2,0136u, mT = 3,0160u và mα = 4,0015u; khối lượng của hạt n là mn = 1,0087u; 1u = 931 (MeV/c2); số Avogadro NA = 6,023.1023. Năng lượng toả ra khi 1 kmol heli được tạo thành là Có thể tăng hằng số phân rã λ, của đồng vị phóng xạ bằng cách: Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để Hạt prôtôn p có động năng K1=5,48 MeV  được bắn vào hạt nhân B49e đứng yên thì thấy tạo thành một hạt nhân L36i  và một hạt X bay ra với động năng bằng K2=4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt p tới. Tính vận tốc chuyển động của hạt nhân Li (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối). Cho 1υ=931,5 MeV/c2 . Độ hụt khối của hạt nhân được xác định bằng công thức: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của một vật là: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên phân rã thành hạt nhân con B và hạt α có khối lượng mB và mα, có vận tốc vβ→ và vα→: A→B + α. Mối liên hệ giữa tỉ số động năng, tỉ số khối lượng và tỉ số độ lớn vận tốc(tốc độ) của hai hạt sau phản ứng: Đồng vị Na là chất phóng xạ β– và tạo thành đồng vị của Mg. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của Na giảm đi 128 lần. Chu kì bán rã của Na bằng: Định luật bảo toàn nào sau đây không áp dụng được trong phản ứng hạt nhân: Xác định số nguyên tử bị phóng xạ trong 1 g đồng vị phóng xạ xêdi  trong khoảng thời gian 20 ngày? Biết rằng chu kì bán rã của  là 30 ngày. Trong phản ứng hạt nhân, gọi tổng khối lượng của các hạt ban đầu là m0, tổng khối lượng của các hạt sinh ra là m. Chỉ kết luận sai. Chất phóng xạ pôlôni  có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng pôlôni ban đầu m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 10 mg. Khối lượng pôlôni ban đầu m0 là: Vận tốc của một hạt phải bằng bao nhiêu để động năng của hạt bằng 2 lần năng lượng nghỉ của nó. Lấy c =3.108m/s. Cho phản ứng hạt nhân sau: α + N714 →p + O817. Hạt α chuyển động với động năng Kα = 9,7MeV đến bắn vào hạt N đứng yên, sau phản ứng hạt p có động năng KP = 7,0MeV. Cho biết: mN = 14,003074u; mP = 1,007825u; mO = 16,999133u; mα = 4,002603u. Xác định góc giữa các phương chuyển động của hạt α và hạt p? Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, có khối lượng tổng cộng là m0, khi chúng kết hợp lại với nhau thì tạo thành một hạt nhân có khối lượng m. Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Năng lượng liên kết của hạt nhân này được xác định bởi biểu thức: Phát biểu nào là sai: Khi hạt nhân N713  phóng xạ β+ thì hạt nhân con tạo thành có số khối và điện tích lần lượt là Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,46MeV bắn vào hạt nhân Li đứng yên. Hai hạt nhân X sinh ra giống nhau và có cùng động năng. Cho mLi  = 7,0142u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u. Động năng của một hạt nhân X sinh ra là Năng lượng Mặt Trời có được là do hiện tượng: Lúc đầu có 10gam  Ra. Sau 100 năm độ phóng xạ sẽ bằng bao nhiêu? Biết chu kỳ bán rã của Ra bằng 1600 năm: Một khối chất Astat  At có số nguyên tử ban đầu N0 = 2,86.10.16 nguyên tử và phóng xạ ra tia α. Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt α. Chu kỳ bán rã của Astat là: Khi nói về các phóng xạ α, β, γ nhận xét nào sau đây là sai: Người ta dùng hạt proton có động năng KP = 5,45MeV bắn vào hạt nhân B49e đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Sau phản ứng hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương của hạt p với động năng Kα= 4MeV. Coi khối lượng của một hạt nhân xấp xỉ số khối A của nó ở đơn vị u. Động năng của hạt nhân X là Hạt nhân Ra đứng yên phân rã ra hạt α và biến thành hạt nhân X. Biết rằng động năng của hạt α bằng 4,8 (MeV) và coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Năng lượng toả ra trong một phân rã bằng: Tìm độ phóng xạ của m0 = 200 (g) chất phóng xạ . Biết rằng sau 16 ngày lượng chất đó chỉ còn lại một phần tư ban đầu: Người ta dùng proton có động năng Kp = 1,46 (MeV) bắn phá vào hạt nhân liti Li đứng yên sinh ra hai hạt α có cùng động năng. Biết khối lượng của các hạt nhân mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mα = 4,0015u và 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng của mỗi hạt α mới sinh ra là Ống nghiệm chứa 103 nguyên tử của một nguyên tố phóng xạ X có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = , trong ống nghiệm còn bao nhiêu nguyên tử X?

Thành viên đã làm bài (1)
thanhmai34
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.555
Thành viên mới nhất ngochanh75
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.