Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng ánh sáng
Level 3 - Bài số 3 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong thí nghiệm Iâng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là (trong đó i là khoảng vân): Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Young và phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Khoảng vân của ánh sáng đơn sắc λ1 đo được là 3 mm. Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ hai vân; biết rằng hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Số vân sáng của ánh sáng đơn sắc λ2 là: Chọn phát biểu đúng. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là: Trong thí nghiệm khe I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt: 0,40 µm (màu tím), 0,52 µm (màu lục) và 0,6 µm (màu cam). Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với nó là: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho biết khoảng cách giữa 2 khe sáng a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn đến màn hứng vân là D = 1 m. Ta thấy khoảng cách của 11 vân sáng liên tiếp nhau là 1,9 cm. Tính bước sóng đã sử dụng trong thí nghiệm giao thoa: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng: Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là D'. Hai khe cách màn một đoạn là 2,7 m. Cho S dời theo phương song song với S1S2 về phía S1 một đoạn 1,5 mm. Hệ vân giao thoa trên màn di chuyển 4,5mm theo phương song song với S1S2 về phía S2. Tính d: Tia tử ngoại là: Chiết một chùm tia sáng hẹp gồm 3 bức xạ đỏ, lục và tím từ thủy tinh ra không khí sao cho tia màu tím đi là là mặt phân cách. Biết chiết suất của thủy tinh với ánh sáng đỏ, lục, tím lần lượt là n1 = 1,48; n2 = 1,5; n3 = 1,52. KHi đó góc hợp bởi giữa 2 tia khúc xạ đỏ và lục là Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là:  Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng, khe S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1=0,75 µm, λ2. Khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Trong khoảng rộng L=15mm quan sát được 70 vạch sáng và 11 vạch tối. Giá trị λ2 gần giá trị nào nhất biết hai trong 11 vạch tối nằm ngoài cùng khoảng L Trong thí nghiệm giao thoa trong không khí, khoảng cách hai vân liên tiếp là i = 0,6 (mm). Nếu thực hiện trong môi trường chiết suất n =  thì khoảng cách giữa hai vân liên tiếp là Tia tử ngoại, tia hồng ngoại và tia Rơnghen có bước sóng lần lượt là λ1, λ2 và λ3. Biểu thức nào sau đây là đúng? Trong thí nghiệm I-âng (Young) về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng chứa hai khe là 2,0 m, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,60 µm, Khoảng cách từ vân tối thứ ba đến vân sáng trung tâm là: Trong thí nghiệm I-âng, cho a = 2 mm, D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở khác phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 14,2 mm và 5,3 mm. Số vân sáng có màu giống vân trung tâm trên đoạn MN là Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe Y-âng; khoảng cách giữa khe hẹp S1 và S2 là a = 0,5 mm; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,50 µm. Màn ảnh (E) cách hai khe là D = 2 m. Bề rộng của vùng giao thoa đối xứng qua VSTT quan sát được trên màn (E) là PQ = 26 mm. Trên PQ quan sát được:  Hai khe hẹp S1 và S2 song song cách đều một khe sáng hẹp đơn sắc S một khoảng L = 1,0 m. Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là α = 0,2 mm. Trên màn ảnh đặt song song cách các khe lâng 1 khoảng D = 0,8 m, ta đo được khoảng cách giữa 10 vân sáng liền nhau là 2,7 cm. Bước sóng đơn sắc và màu của nguồn S là   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân tối thứ 2 bằng Trong thí nghiệm Young cho a = 2,5 mm, D = 1,5 m. Người ta đặt trước một trong hai khe sáng một bản mặt song song mỏng chiết suất n = 1,52. Khi đó ta thấy hệ vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3 mm. Bề dày e của bản mỏng là: Phát biểu nào sau đây là đúng? Ống chuẩn trực trong máy quang phổ lăng kính có tác dụng Ánh sáng trắng là hỗn hợp của: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe cách nhau một khoảng a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, hình ảnh giao thoa thu được trên màn có khoảng vân i. Bức xạ chiếu vào hai khe có bước sóng λ được xác định bởi công thức: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 3 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 2 m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 4 ở khác phía với vân sáng trung tâm là 3 mm. Ánh sáng sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng bằng Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,51 µm và λ2. Khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Tính λ2. Biết λ2 có giá trị từ 0,60 µm đến 0,70 µm. Quang phổ liên tục là Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S1 và S2 phát ra ánh sáng chứa hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,35 μm và λ2 = 7 μm. Tại vân sáng bậc 8 của bức xạ một có vân sáng bậc bao nhiêu của bức xạ 2? Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn là 2 m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc đặt cách đều hai khe một khoảng 0,5 m. Nếu dời S theo phương song song với S1S2 một đoạn 1 mm thì vân sáng trung tâm sẽ dịch chuyển một đoạn là bao nhiêu trên màn ? Hai sóng có cùng tần số và cùng phương truyền được gọi là hai sóng kết hợp nếu có Chiếu một tia sáng màu vàng từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thấy tia sáng vàng bằng một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu lục và màu tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia ló ra ngoài không khí là: Trong thí nghiệm khe Young với D = 1,5 (m) và a = 2 (mm), khoảng cách từ vân trung tâm đến vân kế tiếp là 0,25 (mm). Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 600 nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 1 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 3 m. Tại vị trí cách vân trung tâm 6,3 mm có: Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Iâng có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 2,5 m, khoảng cách giữa hai khe là α = 2,5 mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm: Khi cho một chùm sáng trắng truyền tới một thấu kính theo phương song song với trục chính của thấu kính thì sau thấu kính, trên trục chính, gần thấu kính nhất sẽ là điểm hội tụ của ánh sáng Một thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh có hai mặt lồi giống nhau bán kính 27 cm. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là n1 = 1,50; n2 = 1,54. Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của thấu kính ứng với ánh sáng đỏ và tím là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng như hình bên, nếu đặt trước một trong hai nguồn sáng một bản mỏng bề dày e, chiết suất n > 1 có hai mặt phẳng song song nhau trước nguồn S2 thì hệ vân giao thoa sẽ thay đổi như thế nào so với hệ vân giao thoa khi chưa đặt bản mỏng? Tia hồng ngoại là Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ? Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời 4 bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,64 μm, λ2 = 0,6 μm, λ3 = 0,54 µm, λ4 = 0,48 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 50 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là:

Thành viên đã làm bài (1)
thanhmai34
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.063
Thành viên mới nhất mimmim258
Thành viên VIP mới nhất ngocthanh11VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.