Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 3 - Bài số 4 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 80 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + φi). Gía trị của φi bằng Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là , I0 > 0. Tính từ lúc , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoạy chiều 220V – 50Hz, hiệu điện thế mồi của đèn là 110 (V). Biết trong một chu kì đèn sáng hai lần và tắt hai lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là: Đặt điện áp: u = 400cos100t (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 400V.Tại thời điểm (t + 1/400) (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch X là Hiệu điện thế 2 đầu AB: u = 120sin(V). R = 100; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi và r = 20; tụ C có dung kháng 50. Điều chỉnh L để ULmax, giá trị ULmax là Một đoạn mạch điện xoay chiều được đặt trong hộp đen, hai đầu đoạn mạch được nối với điện áp xoay chiều. Bằng thực nghiệm người ta thấy rằng dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch. Biết rằng đoạn mạch gồm một hoặc một số các linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Kết luận nào sau đây là không chính xác? Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng Một mạch điện AB gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số . Điểm giữa C và L là M. Khi uMB= 40V thì uAB có giá trị Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có véctơ cảm ứng B quay 300 (vòng/phút) tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C =  thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng Cách làm nào trong các cách sau đây không làm tăng suất điện động cảm ứng của máy phát điện xoay chiều một pha? Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(100t –/6 ) V (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch thì thấy cương độ dòng điện trong mạch có biểu thức i =Icos(100t – /2) Trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng Một bàn là 200 V - 1000 W được mắc vào điện áp xoay chiều có phương trình u = 200cos100πt (V). Coi bàn là chỉ có điện trở thuần. Biểu thức i qua mạch là Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: R không đổi, cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức: uAB=U0cosωt. Điều chỉnh C để mạch tiêu thụ công suất cực đại. Xác định hệ số công suất của mạch lúc này? Mạch điện R1, L1, C1 có tần số cộng hưởng ω1 và mạch điện R2, L2, C2 có tần số cộng hưởng ω2, biết ω1 = ω2. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là ω. ω liên hệ với ω1 và ω2 theo biểu thức Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V.Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5V. Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở bằng 50V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn so cấp và số vòng cuộn thứ cấp là Cho dòng điện xoay chiều i = I0sin100t (A) qua dây tóc của bóng đèn. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về cường độ dòng điện chạy qua bóng? Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc  chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này? Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Điều chỉnh L để R2 = 6,25L/C và điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB góc /2. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là Trở kháng của một cuộn dây có độ tự cảm L = 1,0 (mH) trong một mạch điện có tần số 5,0 (kHz) thì bằng Mạch R, L, C nối tiếp R = 50; L = 2/ H; u = 220cos(100t)V. Tụ điện có C thay đổi được. Xác định C để điện áp cùng pha với cường độ dòng điện Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz vào mạch nối tiếp gồm R = 30 cuộn cảm thuần L = 0,4/ H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng Giản đồ nào trong các giản đồ sau không phải là giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch chỉ có điện trở thuần? Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng . Điều chỉnh L đến khi điện áp (UL) đạt cực đại thì URC = 120V. Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại bằng? Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20 , cuộn cảm có độ tự cảm  và tụ điện có điện dung . Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng  thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếptrong đó cuộn dây thuần cảm, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = 220cos(100πt) (V). Điện trở R = 100 Ω, điện dung của tụ điện C =  F. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng của tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó là Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC, C thay đổi được. Cho  . Điều chỉnh điện dung của tụ C để điện áp cực đại giữa hai đầu MB đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó? Một mạch điện không phân nhánh gồm R, L, C. Biết R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L =  H và tụ điện có C = F. Giữa hai đầu đoạn mạch có điện áp u = 200cos(100πt + ) (V). Cường độ tức thời của dòng điện trong mạch là: Điều nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha? Cho một tụ điện có điện dung C =  F mắc nối tiếp với một ống dây. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha  so với cường độ dòng điện. Hỏi ống dây có đặc điểm gì? Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Kết luận nào sau đây là không đúng ? Dòng điện do một máy phát điện xoay chiều phát ra sau khi tăng áp được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 10 Ω. Coi hệ số công suất bằng 1, điện áp đưa lên đường dây là 35 kV, công suất của máy phát là 1400 kW. Công suất điện hao phí trên đường dây là Công thức nào dưới đây diễn tả đúng với máy biến thế không bị hao tổn năng lượng (tỉ số truyền biến thế)? Dòng điện xoay chiều có: Đặt vào hai đầu của một đoạn mạch X chứa một trong số 3 thiết bị một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số có thể thay đổi được thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có độ lớn tỉ lệ thuận với tần số của mach hỏi mạch điện đó chứa Một cuộn dây thuần cảm được đặt vào mạng điện xoay chiều 127 V - 50 Hz. Biên độ cực đại của dòng điện qua nó là 10 A. Độ tự cảm của cuộn dây là Đặt vào hai bản tụ điện một điện áp u = U0sinωt. Đại lượng nào trong các đại lượng sau: điện áp hiệu dụng U, cường độ dòng điện hiệu dụng I, dung kháng ZC không thay đổi khi thay đổi tần số của điện áp? Trong máy biến thế, số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn dây thứ cấp, máy biến thế đó có tác dụng Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp, với R là biến trở, L và C không đổi. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB là uAB = 100cos 100 pt (V). Gọi R0 là giá trị của biến trở để công suất cực đại. Gọi R1, R2 là 2 giá trị khác nhau của biến trở sao cho công suất của mạch là như nhau. Mối liên hệ giữa hai đại lượng này là Cho một đoạn mạch RLC gồm một điện trở thuần R = 40, một cuộn dây có điện trở r = 20, hệ số tự cảm L = 2/(3)H, tụ điện C = 500/6μF, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200cos(120t +/6)V . Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.772
Thành viên mới nhất thuybui_86
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.