Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 3 - Bài số 3 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 80 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một bóng đèn 60W - 24V được thắp sáng bởi dòng điện xoay chiều 120 (V). Số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp phải được kết hợp như thế nào? Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: R=200 Ω, cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức: uAB=200cos100πt (V). Điều chỉnh C để mạch tiêu thụ công suất cực đại. Tính công suất trong mạch lúc này? Một cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện thế không đổi 12 (V) thì dòng điện qua cuộn dây là 4 (A). Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều 12V - 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 1,5 (A). Độ tự cảm của cuộn dây là Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là Một trạm phát điện truyền đi một công suất 100 kW trên dây dẫn có điện trở R = 8 Ω. Điện áp từ trạm phát điện là U = 1000 V, coi hệ số công suất là 1.  Hiệu suất tải điện là Một đèn điện có ghi 110 V – 75 W được dùng với dòng điện xoay chiều có tần số . Cho biết bóng đèn sáng bình thường. Điện áp cực đại giữa hai đầu của dây tóc bóng đèn là Đặt điện áp (U0 và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 và L=L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,52rad và 1,05rad. Khi L=L0 điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là . Giá trị của  gần giá trị nào nhất sau đây Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp trong đó cuộn dây thuần cảm, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = 200cos(100πt) (V), R = 120 Ω, C =  F. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá cực đại. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là Đoạn mạch RLC nối tiếp R=150Ω, C=10-4/3(F). Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây (thuần cảm) lệch pha 3π/4 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng u=U0cos100t(V). Tìm L? Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos(2ft), có Uo không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. khi f = fo thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của fo là   Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp V ( không đổi) thì và , đồng thời UANsớm pha so với UMB. Giá trị của U0 là    Đặt điện áp  (với U và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. R là biến trở, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Biết  Gọi P là công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB. Đồ thị trong hệ tọa độ vuông góc ROP biểu diễn sự phụ thuộc của P vào R trong trường hợp K mở ứng với đường (1) và trong trường hợp K đóng ứng với đường (2) như hình vẽ. Giá trị của điện trở r bằng Hao tổn dưới dạng nhiệt trong dây truyền tải từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ có thể giảm khi thực hiện bằng những cách nào? Tìm câu trả lời đúng trong số các câu dưới đây? Đặt điện áp  (với U và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?  Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực tốc độ quay của roto thay đổi được. Nối phần ứng của máy phát điện với một mạch điện RLC không phân nhánh. Khi thay đổi tốc độ quay của roto thì người ta thấy ứng với tốc độ quay là n1 và n2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch ngoài có giá trị không đổi và với n0 thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Tìm mối quan hệ giữa n1, n2 và n0 ? Mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L1 = (H) và khi L2 = (H) thì công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị bằng nhau. Công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất khi L bằng Một máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm 2 cặp cực và quay vói vận tốc 1500 vòng/phút. Phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mWb. Suất điện động hiệu dụng do máy tạo ra là 120 V. Số vòng dây của mỗi cuộn dây là Một mạch điện RLC cho dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 2cos(100t –/2) A. Hãy xác định các thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng Đặt điện áp u = cost vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Vôn kế và ampe kế xoay chiều là những dụng cụ dùng để đo Cường độ dòng điện trong mạch điện có biểu thức i = I0cos(100πt + π/2)A. Hỏi trong vòng 1 s đầu tiên dòng điện đổi chiều   Số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng là tương ứng bằng 4200 vòng và 300 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều 210V thì đo được hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là  Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Điện dung C của tụ điện thay đổi được. Với hai giá trị của điện dung C1 = 3mF và C2 = 4mF mạch có cùng công suất. Tìm C để mạch có công suất cực đại Pmax? Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng      Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biên đổi được và cuộn dây chỉ có độ tự cảm L mắc nối tiếp với nhau. Điện áp tức thời trong mạch là u = U0cos100πt (V). Ban đầu độ lệch pha giữa u và i là 600 thì công suất tiêu thụ của mạch là 50W. Thay đổi tụ C để uAB cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất? Ở trạm phát điện xoay chiều một pha có điện áp hiệu dụng 110 kV, truyền đi công suất điện 1000 kW trên đường dây dẫn có điện trở 20 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch cosφ = 0,9. Điện năng hao phí trên đường dây trong 30 ngày là Cho đoạn mạch AB gồm các phần tử RLC nối tiếp, biểu thức nào sau đây là đúng? Tìm câu phát biểu đúng trong số các câu dưới đây? Một tụ điện có C = 2,0 μF mắc nối tiếp vào một nguồn điện 50V - 400Hz, dòng điện qua mạch điện đó bằng Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang có cường độ tức thời bằng  thì sau đó ít nhất là bao lâu để dòng điện có cường độ tức thời bằng  ? Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện cực đại bằng Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 5000V, công suất điện là 500kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt? Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f thay đổi vào hai đầu một điện trở thuần R. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở     Cuộn dây sơ cấp của máy biến thế 200 vòng và cuộn dây thứ cấp có 50 vòng. Nếu dòng điện trong cuộn dây thứ cấp là 40 (A) thì cuộn sơ cấp là Máy biến áp biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi Cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần i = 10cos(100πt – ) (A). Biết rằng độ tự cảm của cuộn cảm là L = 0,2 H. Biểu thức điện áp ở hai đầu cuộn cảm là Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha? Góc lệch pha giữa hiệu điện thế và dòng điện đi qua một cảm kháng là

Thành viên đã làm bài (3)
104170594856438121692 464665900578795 nguyen-hong-khanh
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.498
Thành viên mới nhất hoang-ngoc
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.