Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 3 - Bài số 1 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 80 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một máy phát điện xoay chiều có một cặp cực phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50 (Hz). Nếu máy có 6 cặp cực cùng phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50 (Hz) thì trong một phút rôto quay được bao nhiêu vòng? Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc  quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông gốc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức . Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng Cho mạch điện như hình vẽ. R là biến trở, tụ điện C có điện dung là (F), X là một đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R0, L0, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu A, B một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng UAB không đổi. Khi R = R1 = 90 Ω thì uAM = 180cos(100πt – ) (V); uMB = 60(100πt) (V). Xác định các phần tử của X và giá trị của chúng? Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là  A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là Gọi N1 là số vòng dây trong cuộn sơ cấp và N2 là số vòng dây trong cuộn thứ cấp. Trong một máy tăng thế điều nào sau đây đúng Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: r = 100 Ω; L =  H; vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều uAB = 120cos(100πt) (V) thì vôn kế chỉ 60 V và điện áp giữa hai đầu vôn kế nhanh pha hơn điện áp uAB góc . Tính R và C? Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch sao cho cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là: Đặt điện áp:  vào hai đầu một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L = 0,5/π (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung . Tại thời điểm t, cường độ dòng điện và điện áp qua mạch là i = 2A; u= 200V. Giá trị của U là Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 42 cos 100πt + π3 (A). Ở thời điểm t = 150s, cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị? Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị  F hoặc  F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 3 A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/ H, một hiệu điện thế xoay chiều ổn định . Khi hiệu điện thế trị tức thời  V thì cường độ dòng điện tức thời là – A và khi hiệu điện thế trị tức thời  V thì cường độ dòng điện tức thời là  A. Tần số của dòng điện là Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của 1 trong 3 cuộn dây ở động cơ không đồng bộ 3 pha, cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120cos(100πt + )V thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha π/2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V). Tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần  = n. Thay đổi f để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm?     Cho mạch điện như hình vẽ. uAB = 200cos(100t)V; R = 100; L = 1/H, C là tụ điện biến đổi, . Tìm C để UAN có chỉ số lớn nhất và  tìm UANmax?   Một trạm phát điện truyền đi một công suất 100 kW trên dây dẫn có điện trở R = 8 Ω, biết hệ số công suất tiêu thụ bằng 1. Điện áp từ trạm phát điện là U = 1000 V. Công suất hao phí trên dây dẫn là ** Một khung dây có 1000 (vòng), diện tích mỗi vòng là 200 (cm2), đặt trong từ trường đều B = 0,1T (B vuông góc với trục quay Δ). Khung quay đều với f = 300 (vòng/phút). Biết lúc t = 0 thì  vuông góc với . Biểu thức của suất điện động xoay chiều là Giản đồ nào trong các giản đồ sau đây là giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần? Một tụ điện có điện dung C = 5,3 μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω. Đoạn mạch được đặt vào mạng điện xoay chiều 220 V - 50 Hz. Hệ số công suất của đoạn mạch là Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều có nghĩa là: Một mạch điện RLC cho dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 2cos(100t –/2) A.Tại thời điểm t nào đó cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 1A và đang tăng. Hỏi sau đó 3/400s cường độ dòng điện có giá trị bằng bao nhiêu? Dung kháng của một tụ điện có điện dung C = 5,0 (μF) trong một mạch điện xoay chiều có tần số 20 (kHz) thì bằng Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở thuần r =30 và độ tự cảm L=H, tụ điện C=F và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định. Để công suất tiêu thụ trên R cực đại thì R phải có giá trị nào sau đây? Đặt điện áp u = cost vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ ℓớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng Đặt một điện áp xoay chiều u = 220sin(100ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở thuần R = 100 Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Một tụ điện được nối vào một nguồn điện xoay chiều. Nếu giá trị hiệu điện thế hiệu dụng giữ không đổi nhưng tần số tăng lên thì Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và coscφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ1. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Điều chỉnh R = R0 thì công suất trên mạch đạt giá trị cực đại. Tăng R thêm 10W thì công suất tiêu thụ trên mạch là P0, sau đó giảm bớt 5W thì công suất tiêu thụ trên mạch cũng là P0. Giá trị của R0 là Điện áp xoay chiều chạy qua một đoạn mạch RC nối tiếp biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Với R  =100Ω,   F . Xác định biểu thức của dòng điện.   Một cuộn dây gồm N = 100 vòng, mỗi vòng có diện tích trung bình S = 100 (cm2) được đặt trong một từ trường cảm ứng từ B = 2.10-3 tesla hợp với trục cuộn dây một góc 60°. Từ thông xuyên qua một cuộn dây là Dòng điện cảm ứng trong cuộn sơ cấp của máy biến thế sinh ra do Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = (H), mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 31,8 (μF). Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây có dạng u = 100sin(100πt + ) (V). Biểu thức hiệu điện thế hai đầu tụ điện là Mạng điện dân dung của Việt Nam sử dụng mạng điện nào? Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Trong đó R = 100Ω, L = 1/π(H), C = 2.10-4/π(F) Đoạn mạch được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50(Hz). Mắc thêm C’ với C thì thấy hiệu điện thế trên bộ tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị và cách mắc C’ là? Tìm phát biểu đúng? Máy biến thế là một thiết bị dùng để Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW và có hiệu suất 80%. Công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút là Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Giá trị của điện trở, cảm kháng và dung kháng tuân theo biểu thức R = 2ZL = 3ZC. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua các phần tử trong mạch? Một hiệu điện thế xoay chiều 30 (V) có tần số 60 (Hz) được áp vào hai cực của một mạch điện mắc nối tiếp gồm một điện trở R = 134 (Ω), tụ điện C = 50 (μF) và cuộn cảm L = 0,318 (H). Góc lệch pha của dòng điện i và điện thế là φ với tanφ có trị số bằng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.546
Thành viên mới nhất ha-phan
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.