Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 3 - Bài số 5 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 80 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một dòng điện xoay chiều có biên độ là 2 A và một dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua các điện trở giống nhau trong cùng một khoảng thời gian dài làm nhiệt tỏa ra như nhau. Giá trị của I là Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Tại một thời điểm  nào đó điện áp đang giảm và có giá trị tức thời là . Hỏi vào thời điểm  thì điện áp có giá trị tức thời bằng bao nhiêu ? Khi có cộng hưởng điều nào sau đây đúng: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 20 V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng có tổng số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2200 vòng. Nối hai đầu cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB (hình vẽ); trong đó điện trở R có giá trị không đổi, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị C = (F) thì vôn kế (lý tưởng) chỉ giá trị cực đại và bằng 103,9 V (lấy là 60V). Số vòng dây của cuộn sơ cấp là Để giảm bớt hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường dây khi cần tải điện đi xa. Trong thực tế, có thể dùng biện pháp nào? Cho một mạch điện nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C=, điện trở thuần R có giá trị thay đổi được, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=(điện trở R xen giữa tụ C và cuộn cảm L). Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều. Xác định R để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa tụ C và điện trở vuông pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa điện trở và cuộn cảm L? Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp như hình vẽ. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 60cos100πt (V). Biết rằng: UAD= UDB = 60 V, độ tự cảm của cuộn dây thuần cảm là L1 = (H). Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = C1/2 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng Một mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều tần số f. Điện thế hiệu dụng của mạch gồm các thành phần UR = 10 (V), UC = 20 (V), UL = 14 (V). Hiệu điện thế hiệu dụng của nguồn điện có giá trị gần bằng Cho một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 10 -2 (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó hiệu điện thế xoay chiều u = 5cos(100πt) (V). Biết chỉ số của vôn kế ở hai đầu điện trở R là 4 (V). Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị là Mắc tụ điện có điện dung 3 μF vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Cường độ dòng điện qua tụ là: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R=30Ω, ZC=20Ω, ZL=60Ω. Tổng trở của mạch là  Trong một trường luôn luôn có chứa: ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2cos(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Cho biết Giá trị R tham gia trong mạch là: R = 60 Ω. Công suất tiêu thụ của mạch điện là Đặt vào hai đầu điện trở thuần một điện áp xoay chiều có dạng u = U0cosωt. Khi cường độ dòng điện qua điện trở thuần đạt giá trị cực đại thì điện áp đạt giá trị bằng Kết luận nào sau đây là sai khi so sánh máy phát điện xoay chiều ba pha và máy phát điện xoay chiều một pha? Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (U0 và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi đó LC2 = 1 và độ lệch pha giữa uAM và uMB là 90o. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm L, r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 120V – 50Hz thì điện áp giữa hai đầu đoạn R-C và điện áp giữa đầu đoạn C-Lr và có cùng một giá trị hiệu dụng 90V và trong mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi f để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, giá trị của f bằng: Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là  Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Tần số dòng điện là f. Cho: UAB = 2UAM = 4UNB = 200 V. Tính UMN? Biết UAB trùng pha với i. ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2cos(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Giá trị C tham gia trong mạch là Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng trong mạng điện dân dụng: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 100; C = ; độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định . Điều chỉnh L để Z = 100 khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng Từ thông qua một khung dây phụ thuộc vào: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cho đoạn mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm, trong đó C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 250cosωt (V). Biết rằng tỉ số = 2. Thay đổi C để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm và trên hai đầu tụ điện khi đó? Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = Ucost, tần số dòng điện thay đổi được. Khi tần số dòng điện là f0 = 50Hz thì công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất, khi tần số dòng điện là f1 hoặc f2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất là P. Biết f1 + f2 = 145Hz (f1 < f2), tần số f1, f2 lần lượt là Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, R = 10 Ω, L = H, C = F. Mạch điện được đặt trong mạng điện xoay chiều 110V - 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch là Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Tính từ thời điểm 0 s, tìm thời điểm đầu tiên điện áp có giá trị tức thời bằng giá trị hiệu dụng và điện áp đang giảm ? Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, độ tự cảm L bằng Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào Oát kế dùng để đo Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức uAB = 220sin(100πt – ) (V). Biết R = 80 Ω, cuộn dây không thuần cảm L = 0,318 H và r = 20 Ω, tụ điện C = 15,9 μF. Tổng trở của đoạn mạch AB bằng Hiệu điện thế xoay chiều thì Giá trị hiệu dụng của điện áp trong mạng điện dân dụng ở nước ta: Mạch điện có một điện trở R = 90 (Ω) ghép nối tiếp với một cuộn cảm L = 0,318 (H) và một tụ điện C = 50 (μF), tần số 60 (Hz). Nếu áp vào hai đầu mạch này hiệu điện thế U = 30 (V) thì tổng trở của mạch điện có giá trị gần với số nào sau đây? Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm? Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị 60 và 30 mạch tiêu thụ cùng một công suất P=40W. Xác định U lúc này?

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.626
Thành viên mới nhất Buithanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.