Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng cơ và sóng âm
Level 3 - Bài số 1- TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặc điểm nào sau đây đúng với nhạc âm?   Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn 14,5cm và 17,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là   Trên sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 10 cm, khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với điểm M là 0,1 giây. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. Một sóng cơ học có bước sóng λ, tần số f và có biên độ là A không đổi khi truyền đi. Sóng truyền từ điểm M đến điểm N cách nhau 7λ/3. Vào một thời điểm nào đó tốc độ dao động của M là 2πfA thì tốc độ dao động tại N là   Trên một đường thẳng PQ, sóng truyền từ điểm P đến điểm Q cách nhau 112m với vận tốc 224m/s. Tần số sóng là  Hz. Hiệu pha giữa P và Q là? Trên một sợi dây đàn hồi mảnh, sóng tới truyền đến điểm cố định B của sợi dây có phương trình là uB = Acos2πft. Sóng phản xạ truyền đển điểm M trên sợi dây cách đầu B một đoạn d có phương trình dao động là Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là Công thức tính bước sóng theo vận tốc truyền sóng v và chu kì T hay tần số f là Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là Một sóng truyền trên mặt nước với tần số f = 10 Hz, tại một thời điểm nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ VTCB của A đến vị trí cân bằng của D là 75 cm và điểm C đang đi xuống qua VTCB. Chiều truyền và vận tốc truyền sóng là Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l1 thì dao động với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 () thì các điểm đó có cùng biên độ a. Giá trị của a là Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì Sóng dọc truyền được trong các môi trường  Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1 m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là u0 = 3cosπt (cm). Phương trình sóng tại đỉểm M sau O và cách O 25 cm là Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là  Nguồn sóng đặt tại O dao động theo phương trình u = 5cos4t (cm; s). Điểm M nằm cách O đoạn 70cm. Biết vận tốc truyền sóng là 30cm/s. Giữa O và M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn? Chọn đáp án đúng. Trên đoạn nối hai nguồn sóng, cùng pha thì   Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 7λ/3(cm). Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng uM = 3cos2πt (uM tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6π(cm/s) thì tốc độ dao động của phần tử N là Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2. Độ lệch pha dao động của hai nguồn là π. Điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn phát sóng những đoạn tương ứng là d1, d2. Điểm M sẽ dao động với biên độ cực đại nếu Trong một môi trừơng truyền sóng có hai nguồn kết hợp cùng tần số, cùng pha và cùng biên độ. Một điểm M nằm cách 2 nguồn lần lượt là 13,5 cm và 30cm luôn đứng yên. Giữa M và đường trung trực của AB còn có 5 gợn lồi. Bước sóng là Một sóng cơ học có phương trình dao động tại một điểm M là u = 4sint (cm). Li độ của M tại thời điểm t = 5 s là: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình  (m; s). Vận tốc của sóng là Chọn phát biểu đúng? Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất Trên một sợi dây dài vô hạn có một sóng cơ lan truyền theo phương Ox với phương trình sóng u = 2cos(10πt - πx) (cm) ( trong đó t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía so với O cách nhau 5 m. Tại cùng một thời điểm khi phần tử M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì phần tử N Sóng ngang truyền được trong các môi trường Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tần số f = 100 Hz. Trên cùng phương truyền sóng ta thấy 2 điểm cách nhau 15 cm dao động cùng pha nhau. Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc sóng này nằm trong khoảng từ 2,8 m/s đến 3,4 m/s Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là Một nguồn âm P phát ra âm đẳng hướng được đặt tại O. Hai điểm A, B nằm cùng trên một phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40dB và 30dB, biết OA vuông góc với OB. Điểm M là trung điểm của AB. Xác định mức cường độ âm tại M? Chọn câu đúng. Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số và có ** Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, mức cường độ âm là: LA = 90 (dB). Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10–10 W/m2. Cường độ âm IA của âm đó tại A: Sóng âm có đặc tính nào dưới đây? Trong hiện tượng sóng dừng: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, được rung với tần số f, vận tốc truyền sóng 24m/s. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút sóng. Tần số dao động của dây là Phát biểu nào sau đây là đúng? Sóng dọc Tốc độ truyền sóng trong một môi trường Khoảng cách giữa hai bụng sóng nước trên mặt hồ bằng 9 m. Sóng lan truyền với vận tốc bằng bao nhiêu, nếu trong thời gian 1 phút sóng đập vào bờ 6 lần? Chọn đáp án đúng: Một âm thoa được đặt phía trên miệng ống hình trụ hở. Chiều dài của cột khí trong ống có thể thay đổi bằng cách thay đổi mực nước phía dưới bằng bình thông nhau. Âm thoa phát âm cơ bản với tần số f1. Chiều cao cột không khí ngắn nhất để âm ở miệng ống cực đại là l0 = 13 cm. Tốc độ truyền âm trong không khí là v = 340 m/s. Khi chiều cao của cột không khí bằng 65 cm thì cột không khí có bao nhiêu bụng sóng? Âm cơ bản của một chiếc đàn ghita có chu kì 2.10-3s. Trong các âm có tần số sau đây, âm nào không phải là họa âm của âm cơ bản đó? Một sóng âm có biên độ 1,2mm có cường độ âm tại một điểm bằng 1,80 W/m2. Hỏi một sóng âm khác có cùng tần số nhưng biên độ bằng 3,6mm thì cường độ âm tại điểm đó là bao nhiêu?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.137
Thành viên mới nhất tran-nguyen-gia-luan
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.