Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động điều hoà
Level 3 - Bài số 3 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 20/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

  Chọn câu trả lời không đúng? Cho đồ thị gia tốc của một dđđh.  Lấy π2 = 10 Viết PTDĐ  Một lò xo có độ cứng k = 80 N/m được gắn lần lượt hai vật có khối lượng m1, m2. Sau đó kích thích lần lượt cho hai vật dao động người ta thấy trong cùng một khoảng thời gian, lò xo có gắn vật m1 thực hiện được 10 dao động và lò xo có gắn vật m2 thực hiện được 5 dao động. Khi gắn cả hai vật vào lò xo thì hệ dao động với chu kì  (s). Khối lượng m1 và m2 là Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài10cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k = 100N/m tại nơi có gia tốc trọng trường g =10m/s2. Lấyπ2 =10. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng đủ cao so với mặt đất, người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng Nhận định nào dưới đây về dao động cưỡng bức là không đúng ? Một vật dao động điều hòa có phương trình x=4cos(10πt+π6) cm. Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? Cho dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà cùng pha, cùng tần số có phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(2t +) cm; x2 = A2cos(2t)cm; x3 = A3cos(2t – )cm.Tại thời điểm t1 các giá trị ly độ x1 = – 20cm, x2 = 80cm, x3 = -40cm, thời điểm t2 = t1 + T/4 các giá trị ly độ x1 = – 20cm, x2 = 0cm,x3 = 40cm. Tìm phương trình của dao động tổng hợp? Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi Một vật dao động điều hòa với ω=102rad/s. Lúc vật có ly độ x = 23  cm và đang đi về vị trí cân bằng với vận tốc 0,22 m/s. Lấy g = 10m/s2. Biên độ của dao động là Vận tốc của một vật dao động điều hòa biến thiên theo đồ thị như hình vẽ. Lấy π2 = 10, phương trình dao động của vật là Hai vật m có khối lượng 400g và B có khối lượng 200g kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng là k=100N/m (vật A nối với lò xo) tại nơi có gia tốc trong trường g =10m/s2 .Lấy p2=10.Khi hệ vật và lò xo đang ở vtcb người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A se dao động điều hoà quanh vị trí cân băng của nó .Sau khi vật A đi được quãng đường là 10cm thấy rằng vật B đang rơi thì khoảng cách giữa hai vật khi đó bằng   Đưa con lắc đơn lên một vệ tinh nhân tạo đang chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất ( không khí ở đó không đáng kể) rồi kích thích một lực ban đầu cho nó dao động thì nó sẽ Một vật dao động điều hoà trong một chu kì dao động vật đi được 40cm và thực hiện được 120 dao động trong 1 phút. Khi t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5cm và đang theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật đó có dạng là Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Lúc vật ở vị trí x = – (cm) thì có vận tốc v = – (cm/s) và gia tốc a = 2 (cm/s2). Biên độ A dao động của vật là: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là  ; ;.  Tại thời điểm  các giá trị li độ cm ,, cm. Tại thời điểm  các giá trị li độ = −20cm, = 0cm, = 60cm. Biên độ dao động tổng hợp là Con lắc đơn dao động điều hòa có so = 4cm, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều dài của dây là l = 1m. Hãy viết phương trình dao động biết lúc t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương? Một dđđh có đồ thị li độ như hình vẽ PT của dao động có dạng nào sau đây? Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T1, ở nhiệt độ t. Gọi α là hệ số nở dài của con lắc. Khi nhiệt độ của môi trường tăng Δt, độ biến thiên tỉ đối của chu kì được xác định bằng biểu thức nào sau đây? Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Acos(πt + ) (cm), biết rằng khi qua vị trí cân bằng vận tốc của dao động là 10 (cm/s). Biên độ của dao động là Vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng với chu kì với biên độ A = 5cm. Đặt trục toạ độ Ox nằm ngang, gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng chiều dương sang trái. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Vật chuyển động theo chiều dương có tốc độ 90cm/s khi đi qua vị trí có li độ Một vật dao động điều hòa có đường biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là Kết luận nào sau đây không đúng ? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố định, khi chuyển động qua vị trí cân bằng Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình:  Dao động điều hòa ứng với một chuyển động tròn đều có đặc điểm nào sau đây là sai? Một vật dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng có độ lớn là vmax = 62,8 (cm/s), gia tốc cực đại có độ lớn là amax = 4 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ và chu kì dao động: Dao động cơ học là Một vật dao động điều hoà, gia tốc của vật tại biên có độ lớn là  . Khoảng thời gian vật qua vị trí cân bằng 5 lần liên tiếp là 1s. Lấy  . Biên độ dao động bằng ** Một viên bi bằng đồng treo bằng dây đồng (dây không giãn và có khối lượng không đáng kể) được dùng làm "đồng hồ đếm giây" có chu kì là T = 2,000 (s) khi ở nhiệt độ t = 20°C, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,815 (m/s2) (bỏ qua lực cản và lực đẩy ácsimet). Tại nhiệt độ t' = 35°C ở nơi có gia tốc trọng trường g' = 9,795 (m/s2) thì sau 24 giờ đồng hồ này chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Cho biết hệ số nở dài của đồng hồ α = 1,7.10–6 độ. Chọn đáp án đúng Dao động cưỡng bức là dao động Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm chu kì T = 0,6s. Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 0,5s là Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc biến thiên điều hòa Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là: Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 2 cm, tần số góc  rad/s. Gọi P và Q là những điểm có toạ độ lần lượt là x = 1 cm và x = –1 cm. Tốc độ trung bình của chất điểm trên đoạn PQ bằng ** Một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ dài tự nhiên là 0. Treo một vật có khối lượng m1 = 150 (g) vào lò xo thì độ dài của nó là 1 = 32 (cm). Nếu treo thêm vào m1 một vật có khối lượng m2 = m1 thì độ dài của nó là 2 = 34 (cm). Lấy g = 9,8 (m/s2). Độ cứng của lò xo là: Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí có toạ độ x1 = 8 cm thì vật có vận tốc v1 = 12 cm/s, khi đi qua qua vị trí có tọa độ x2 = –6 cm thì vật có vận tốc v2 = 16 cm/s. Chu kì và biên độ dao động của vật có giá trị bằng: * Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài  = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 = 30°. Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc α = 8° là: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị cực đại là: Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30 (cm). Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10 (cm). Ở thời điểm ban đầu kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42 (cm), rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng lên trên vật (vật dao động điều hòa chiều dương hướng xuống).Phương trình dao động của vật là Một vật dao động điều hoà có độ thi vận tốc - thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.279
Thành viên mới nhất le-tuan-minh
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.