Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động điều hoà
Level 3 - Bài số 8 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 20/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính của đường tròn là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây là sai? Con lắc lò xo dao động điều hoà. Đồ thị biểu diễn sự biến đổi động năng và thế năng theo thời gian cho ở hình vẽ. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2s. Chu kì dao động của con lắc là Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = Acos(ωt + ϕ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k = 100N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm thứ hai m2 = 0,5kg .Các chất điểm đó có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc O ở vị trí cân bằng của hai vật) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1, m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 4cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản của môi trường. Hệ dao động điều hòa. Gốc thời gian chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N. Thời điểm mà m2 bị tách khỏi m1 là Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4πt) cm , tần số dao động của vật là Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1cos(20t +π/6)(cm) và x2 = 3cos(20t +5π/6)(cm). Biết tốc độ cực đại của vật là 140cm/s. Biên độ dao động A1   Ba lò xo có độ cứng k1, k2, k3 được mắc vào ba vật có cùng khối lượng m. Chu kì dao động của ba con lắc lò xo T1, T2, T3. Khi cho ba lò xo mắc song song và mắc vào vật m thì chu kì dao động của hệ là: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là : x1= 3cos(5πt-π/3) và x2=cos(5πt-π/6) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Trong khoảng thời gian 1s đầu tiên thì hai vật gặp nhau mấy lần? Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Trong quá trình dao động, động năng bằng n lần thế năng tại vị trí li độ x bằng Một lò xo có độ cứng 1,0 (N/m) được mắc nối tiếp với một lò xo khác có độ cứng 2,0 (N/m). Độ cứng của lò xo mới  là: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi m rời khỏi tay nó dao động điều hòa. Biên độ dao động điều hòa là Trong phương trình dao động điều hòa x=Acosωt+φ , đại lượng ωt+φ gọi là Vật dao động điều hoà với biên độ A = 5 (cm), tần số f = 4 (Hz). Khi vật có li độ x = 3 (cm) thì vận tốc của nó có độ lớn là Con lắc đơn có độ dài  = 1 (m) khối lượng không đáng kể, hòn bi có khối lượng = 100 (g) treo vào đầu dưới của dây. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc αm = 30° rồi thả không vận tốc ban đầu. Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Lấy g = 9,8 (m/s2). Vận tốc hòn bi khi qua vị trí cân bằng: Tại một nơi trong không khí đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ. Tại đó, nếu đặt đồng hồ quả lắc vào chân không thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm? Tính thời gian chạy sai của đồng hồ sau 1 ngày đêm. Biết rằng nhiệt độ giữa môi trường chân không và không khí là như nhau, khối lượng riêng của vật D = 8450 kg/m3, khối lượng riêng của không khí D0 = 1,4 kg/m3. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có trạng thái chuyển động như thế nào? Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4πt) cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là     Một con lắc trên mặt đất có chu kì là 4 (s), được đưa lên một vệ tinh quay quanh Trái Đất trên một quỹ đạo tròn bán kính 1,5R (R là bán kính trái đất), tần số dao động của con lắc trong vệ tinh là Một chất điểm khối lượng m = 0,01 (kg) thực hiện dao động điều hoà với chu kì T = 2 (s) và pha ban đầu bằng 0 (rad). Năng lượng toàn phần của chất điểm là E = 10-4 (J). Phương trình của chất điểm đó là Một vật nhỏ chuyển động tròn đều theo một quỹ đạo tâm O, bán kính R. Trong 12s vật quay được 18 vòng. Gọi P là hình chiếu vuông góc của vật trên trục tung.  Biết bán kính quỹ đạo tròn là lấy . Chu kì , tần số, số đo vận tốc cực đại và gia tốc cực đại ở chuyển động của P là   Một vật dao động điều hoà có độ thi vận tốc - thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là? Chọn phát biểu đúng? Đồ thị của một vật dao động điều hoà  có dạng như hình 2.   Biên độ và pha ban đầu lần lượt là    Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình: x = 0,1cos (cm). Khi động năng của vật bằng một nửa cơ năng của nó thì vận tốc của vật là: Một con lắc đơn dao động điều hòa với động năng cực đại là W. Gọi m, s, ω, v lần lượt là khối lượng, tần số góc, li độ cong, vận tốc của vật. Ta có công thức liên hệ Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ x = 3cos (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1 = 5cos (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là   Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật nặng ở vị trí cân bằng (VTCB) thì lò xo bị giãn 2,5 (cm). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ dưới lên. Kéo vật xuống dưới cách VTCB 2 (cm) rồi truyền vận tốc 40 (cm/s) theo chiều dương để nó dao động điều hoà xung quanh VTCB. Lấy t = 0 là lúc truyền vận tốc cho vật và g = 10 (m/s2). Nếu lực đàn hồi của lò xo có giá trị cực đại là 2,6 (N) thì khối lượng m của vật và độ cứng của lò xo là Vật nặng trong con lắc lò xo có m = 100 gam, khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta truyền cho nó một vận tốc ban đầu 2 m/s. Do ma sát nên vật dao động tắt dần. Nhiệt lượng toả ra môi trường khi dao động tắt hẳn là Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc cực đại và cực tiểu của vật dao động điều hòa là Khi biên độ của một dao động điều hoà tăng gấp đôi thì đại lượng nào sau đây cũng tăng gấp đôi? Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l và vật nặng có khối lượng m, khối lượng riêng là D. Đặt con lắc dao động trong chân không thì chu kì dao động của nó là T =  Nếu đặt con lắc trong không khí có khối lượng riêng D0 thì chu kì dao động của con lắc là Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng? Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? Một con lắc đơn, vật treo được tích điện q, rồi đặt trong điện trường đều có véctơ cường độ điện trường nằm ngang, song song với mặt đất. Khi con lắc cân bằng, dây treo lệch một góc α0 bé so với phương thẳng đửng. Nếu đảo chiều đột ngột điện trường thì con lắc dao động nhỏ với li độ góc là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát, sức cản. Công thức nào sau đây không mô tả mối quan hệ giữa vận tốc và li độ Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T. Khi lò xo của con lắc bị cắt bớt đi một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc là: Một vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T0. Nếu cắt lò xo bớt đi một nửa thì chu kì dao động của con lắc mới là Một con lắc đơn treo trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì T. Cho thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a = 0,63 m/s2 thì chu kì giảm bao nhiêu phần trăm so với khi đứng yên? Lấy g = 10 m/s2.

Thành viên đã làm bài (1)
thanhmai34
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.249
Thành viên mới nhất nguyen-thi-chien
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.