Trắc nghiệm tin học Excel - đề 9

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 9
23 : 45
Câu số 1

Hàm nào sai trong các hàm số sau?

A. =MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia.

B. =INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia.

C. =AVERAGE(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số.

D. =MIN(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số.

Câu số 2

Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?

A. #=

B. #

C. <>

D. ><

Câu số 3

Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?

A. E7*F7/100

B. E6*F6/100

C. B6*C6/100

D. E2*C2/100

Câu số 4

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Chương trình bảng tính bị nhiễm Virus.

B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.

D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.

Câu số 5

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. #N/A!

D. #DIV/0!

Câu số 6

Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?

A. Shift – Home

B. Tab – Home

C. Ctrl – Home

D. Ctrl – Shift – Home

Câu số 7

Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

A. B$1:D$10

B. $B1:$D10

C. $1$:D$10$

D. $B$1:$D$10

Câu số 8

Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?

A. SUMIF

B. IFSUM

C. SUM

D. Một hàm khác.

Câu số 9

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?

A. #VALUE!

B. Tin hoc

C. 2008

D. Tin hoc2008

Câu số 10

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?

A. 0

B. 5

C. #VALUE!

D. #DIV/0!

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn