Trắc nghiệm tin học Excel - đề 8

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 8
23 : 45
Câu số 1

Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?

A. 1

B. "-1"

C. 0.5

D. "-0.5"

Câu số 2

Trong Excel sau khi nhập công thức sau:
="123"-"23" ta có kết quả?

A. 100

B. 123

C. 23

D. Máy báo lỗi.

Câu số 3

Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?

A. 3

B. 2

C. 6

D. Báo lỗi do không cộng được chuỗi.

Câu số 4

Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn?

A. Edit → Move or Copy Sheet …

B. Insert → Worksheet

C. Format → Sheet

D. Edit → Delete Sheet

Câu số 5

Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?

A. Left(chuỗi, n)

B. Right(chuỗi, n)

C. Mid(chuỗi, m, n)

D. Value(số)

Câu số 6

Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 47

B. 271

C. 138

D. Không thể thực hiện được biểu thức trên.

Câu số 7

Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX-( 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 13

B. 15

C. 17

D. 19

Câu số 8

Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. A1

B. 23

C. 3B

D. A123B

Câu số 9

Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?

A. Data → Filter…

B. Data → Sort…

C. Data → Form…

D. Data → Index…

Câu số 10

Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

A. VALUE#?

B. 15

C. 1970

D. 10

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn