Trắc nghiệm tin học Excel - đề 6

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 6
23 : 45
Câu số 1

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?

=Sum(4,6,-2,9,s)

A. 5

B. 17

C. #Name?

D. #Value!

Câu số 2

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?

=AVERAGE(4,6,7,8)

A. 6.25

B. 25

C. 8

D. 4

Câu số 3

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?

=Max(2,3,7,9,e)

A. 2

B. 9

C. #Name?

D. #Value!

Câu số 4

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?

=Min(2,3,7,-9,e)

A. 7

B. 9

C. #Name?

D. #Value!

Câu số 5

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu (Các ô A1, A2, A3, A4, A5 đều có giá trị số là 3)?
=Sum(A1:A5)

A. 15

B. 9

C. #Name?

D. #Value!

Câu số 6

Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu số 7

Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu số 8

Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=AND(5>4, 6<9, 2<1)

A. True

B. False

C. #Name?

D. # Value!

Câu số 9

Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=OR(5>4, 6<9, 2<1)

A. True

B. False

C. #Name?

D. # Value!

Câu số 10

Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?

=AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2))

A. True

B. False

C. #Name?

D. # Value!

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn