Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 2

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 2
23 : 45
Câu số 1

Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

A. Insert - Header and Footer

B. Tools - Header and Footer

C. View - Header and Footer

D. Format - Header and Footer

Câu số 2

Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:

A. Microsoft Equation

B. Ogranization Art

C. Ogranization Chart

D. Word Art

Câu số 3

Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:

A. Chọn menu lệnh Edit - Copy

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl - C

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng

D. Cả 2 câu a. b. đều sai

Câu số 4

Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo:

A. Centimeters

B. Đơn vị đo bắt buộc là Inches

C. Đơn vị đo bắt buộc là Points

D. Đơn vị đo bắt buộc là Picas

Câu số 5

Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

A. Tools - Insert Table

B. Insert - Insert Table

C. Format - Insert Table

D. Table - Insert Table

Câu số 6

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

A. Format - Drop Cap

B. Insert - Drop Cap

C. Edit - Drop Cap

D. View - Drop Cap

Câu số 7

Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Lưu tệp văn bản vào đĩa

C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo

D. Định dạng trang

Câu số 8

Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

A. File - Properties

B. File - Page Setup

C. File - Print

D. File - Print Preview

Câu số 9

Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím:

A. Insert

B. Tab

C. Del

D. CapsLock

Câu số 10

Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:

A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE

B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents

C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD

D. Cả 3 câu đều sai

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn