Trắc nghiệm IQ - đề số 53

Trắc nghiệm IQ - đề số 53
23 : 45
Câu số 1


Chọn hình phù hợp nhất :

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 2


Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm :

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu số 3

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 4


Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm : 

A. 30

B. 22

C. 18

D. 27

Câu số 5


Chọn số tiếp theo trong dãy số trên :

A. 694

B. 128

C. 283

D. 913

Câu số 6

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm : 

A. 36

B. 45

C. 52

D. 55

Câu số 7

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 8

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình D

D. Hình E

Câu số 9

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 10

Dãy số trên biến đổi khi dãy số dưới biến đổi như thế nào?

A. 1870962

B. 0218796

C. 7216098

D. 6871920

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.729
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn