Trắc nghiệm IQ - đề số 46

Trắc nghiệm IQ - đề số 46
23 : 45
Câu số 1

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình D

D. Hình E

Câu số 2

A. Hình A

B. Hình C

C. Hình D

D. Hình E

Câu số 3

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

Câu số 4

A. Hình C

B. Hình D

C. Hình B

D. Hình E

Câu số 5

A. Hình C

B. Hình D

C. Hình A

D. Hình B

Câu số 6

A. Hình C

B. Hình E

C. Hình D

D. Hình B

Câu số 7


 Hình nào có quy luật khác với các hình còn lại ?

A. Hình C

B. Hình D

C. Hình E

D. Hình F

Câu số 8

A. Hình A

B. Hình C

C. Hình D

D. Hình B

Câu số 9


Chọn hình thích hợp điền vào chỗ trống :

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình D

D. Hình C

Câu số 10

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn