Trắc nghiệm IQ - đề số 39

Trắc nghiệm IQ - đề số 39
23 : 45
Câu số 1

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho đáp ứng được cùng điều kiện như trong hình lục giác bên trên 5 hình này ?

A. Hình B

B. Hình C

C. Hình D

D. Hình E

Câu số 2

Tìm số thích hợp thay cho dấu chấm hỏi trong nhóm các con số sau.

A. 37

B. 49

C. 45

D. 21

Câu số 3

Hình còn thiếu là hình nào?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 4

Số nào sẽ là số thay cho dấu chấm hỏi?

A. Số 8

B. Số 5

C. Số 9

D. Số 7

Câu số 5

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình lập phương thì có thể tạo thành duy nhất một hình nào trong các hình dưới đây?

A. Hình B

B. Hình C

C. Hình D

D. Hình E

Câu số 6

Hình tiếp theo là hình nào?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

Câu số 7

Số còn thiếu trong dấu hỏi chấm là số nào?

100, 97.4, 94.8, ? , 89.6, 87

A. 92.4

B. 92.2

C. 92.0

D. 92.6

Câu số 8

Hình nào khác các hình còn lại

A. Hình B

B. Hình C

C. Hình D

D. Hình E

Câu số 9

A. Số 7

B. Số 8

C. Số 9 

D. Số 9

Câu số 10

Hình tiếp theo sẽ là hình nào trong các hình sau đây?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn