Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 35

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 35
23 : 45
Câu số 1

Thuật ngữ nào dưới đây không phải dùng để chỉ một thành phần của Excel 2000?

A. WorkBook

B. WorkSheet

C. Workdocument

D. WorkSpace

Câu số 2

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng

A. Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A,B,C .. Z,AA, AB,AC..

B. Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z,AA, AB,AC..

C. Bảng tính chỉ có 24 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z

D. Bảng tính bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó 24 cột tương ứng với 24 chữ cái và 10 dòng là 10 giá trị hiện có

Câu số 3

Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì

A. Theo chiều nằm ngang

B. Theo chiều thẳng đứng

C. Theo chiều nghiêng

D. Cả 3 kiểu trên

Câu số 4

Trong MS Excel 2000, để chèn một Cột chen giữa cột A và cột B thì bạn phải chọn Cell hiện hành tại một trong các cột nào sau đây:

A. Cột A

B. Cột B

C. Cột C

D. Cả hai cột A và B

Câu số 5

Trong MS Excel 2000, cách nào dưới đây dùng để thay thế nội dung đã tồn tại trong một ô bằng nội dung mới một cách nhanh nhất:

A. Nhắp chọn ô, nhấn phím F2 và nhập dữ liệu

B. Nhắp đúp vào ô, nhập dữ liệu.

C. Nhắp chuột vào ô, nhập dữ liệu

D. Chọn ô, nhắp chuột vào thanh Formula Bar và nhập dữ liệu

Câu số 6

Theo hình minh họa, khi thực hiện điền nội dung tự động bằng việc kéo và thả chuột, nội dung trong ô A3, A4, A5 sẽ lần lượt là:

A. 2, 4, 6

B. 6, 9, 12

C. 9, 27, 81

D. 5, 7, 9 

Câu số 7

Trong MS Excel 2000, một trong các cách sau đây không dùng để hiệu chỉnh nội dung của một cell:

A. Nhắp chọn một cell và nhấn phím F2

B. Nhắp đúp chuột vào một cell

C. Nhắp chọn một cell và nhấn phải chuột, từ menu xổ xuống chọn Edit

D. Chọn một cell và nhắp chuột vào nội dung tại thanh Formula Bar

Câu số 8

Trong MS Excel 2000, một trong các cách View sau không dược hỗ trợ khi đang thao tác trên Workbook:

A. Normal View

B. Sheet View

C. Page Break Preview

D. Print Preview

Câu số 9

Muốn nhập dữ liệu số với những số 0 phía trước mỗi số. ví dụ 0912 hay 0011, ta thực hiện:

A. Nhập dấu nháy kép (") trước khi nhập số

B. Format --> Cells --> Alignment --> Text

C. Nhập dấu nháy đơn (') trước khi nhập số

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Câu số 10

Cho biết kết quả của hàm =ROUND(5234,-2)

A. 5234

B. 5200

C. 52

D. 1000

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn