Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 34

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 34
23 : 45
Câu số 1

MS-Excel hỗ trợ bạn vẽ những kiểu biểu đồ gì

A. Column, Bar, Pie, Line

B. XY, Radar

C. B&W Column

D. Tất cả các kiểu biểu đồ trên

Câu số 2

Muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây

A. Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL()

B. Hàm TOTAL(SUM)/SUM()

C. Hàm Medium()

D. Hàm Average()

Câu số 3

Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Theo bạn, công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)

A. =IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")

B. =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")

C. =IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt")

D. =IF(G6>5,"Đạt","Không Đạt")

Câu số 4

Sau khi nhập liệu và lựa chọn vùng dữ liệu. Muốn điền tự động theo xu thế cấp số nhân, bạn sẽ thao tác:

A. = vùng dữ liệu * cấp số nhân

B. = giá trị trong vùng dữ liệu * cấp số nhân

C. Nhấn và giữ chuột phải ở góc phải dưới vùng dữ liệu, kéo đến vị trí mong muốn rồi chọn Growth Trend

D. Không thể điền tự động theo cấp số nhân trong MS Excel 2000được

Câu số 5

Biết rằng lương=lương cơ bản * hệ số. Để tính lương của từng người, bạn phải nhập công thức nào vào ô D7

A. =C7*D3

B. =$C7*D3

C. =C7*$D$3

D. =$C$7*$D$3 

Câu số 6

Sau khi thực hiện lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần, thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng

A. A010 - A100 - A011

B. A010 - A011 - A100

C. A100 - A010 - A011

D. A011 - A010 - A100

Câu số 7

Tổ hợp phím nào dưới đây thực hiện việc tạo mới một bảng tính

A. Tổ hợp phím Shift + Ctrl + N

B. Tổ hợp phím Ctrl + N

C. Tổ hợp phím Ctrl + A

D. Tổ hợp phím Ctrl + O

Câu số 8

Thao tác nào sẽ thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in béo, in nghiêng, kiểu chữ... trong MS Excel

A. Vào thực đơn Tools - Options - Font.

B. Vào thực đơn File - Properties - Font.

C. Vào thực đơn Format - Cells - Font.

D. Vào thực đơn Insert - Font

Câu số 9

Theo hình minh họa, để chèn vào đầu trang số thứ tự trang, bạn nhắp chuột vào nút nào dưới đây:

A. Nút 1

B. Nút 2

C. Nút 3

D. Nút 4

Câu số 10

Theo hình minh họa, dữ liệu nằm tại ô:

A. A1

B. A1, B1, C1, D1

C. A1, B1. C1

D. Không nằm trong số các ô trên 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn