Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 37

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 37
23 : 45
Câu số 1

Để tạo mục lục cho tài liệu, ta thực hiện:

A. Insert --> Index and Tables

B. Format --> Index and Tables

C. Format --> Table of Contens

D. Insert --> Table of Contents

Câu số 2

Muốn in toàn bộ tài liệu ra giấy, ta thực hiện lệnh:

A. File --> Print -->...

B. Click chuột vào nút 

C. File --> Print Preview --> chọn nút 

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Câu số 3

Để tạo chữ cái đầu dòng, ta chọn

A. Format --> DropCap

B. Format --> Pharagraph

C. Format --> Change Case

D. Format --> Font

Câu số 4

Để tạo chữ cái đầu dòng, ta chọn:

A. Format --> DropCap

B. Format --> Change Case

C. Format --> Pharagraph

D. Format --> Font

Câu số 5

Để tạo khung cho cả trang văn bản ta chọn

A. Format --> Style

B. Format --> Border and Shading

C. File --> Paper Setup

D. File -->Print Preview

Câu số 6

Đặt thước Tabs cho văn bản ta chọn:

A. Tool --> Option

B. Tool --> Mail Merger

C. Format --> Tab

D. Format --> Theme

Câu số 7

Phần mềm MS Word tạo ra file có tên mở rộng là:

A. *.doc

B. *.dot

C. *.rtf

D. Tất cả các câu A, B, C đều đúng

Câu số 8

Để chọn một dòng trong cả một bảng biểu, ta chọn:

A. Nhấn đúp chuột vào vị trí bất kỳ của bảng đó

B. Nhấn chuột vào phía ngoài bên trái của dòng đó

C. Nhấn chuột 3 lần vào một vị trí bất kỳ trong bảng

D. Cả hai cách A và B đều được

Câu số 9

Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ

A. Nhấn đúp chuột vào ô đó

B. Nhấn chuột 3 lần vào ô đó

C. Nhấn chuột ở vị trí góc trái dưới ô đó

D. Nhấn chuột ở bên trên ô đó

Câu số 10

Nhắp chuột ở đầu một dòng văn bản là để:

A. Chọn (hay còn gọi là bôi đen) nhiều dòng văn bản.

B. Chọn 1 dòng văn bản.

C. Xóa 1 dòng văn bản.

D. Xóa toàn bộ văn bản.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.627
Thành viên mới nhất huyenhuyen299117
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn