Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 30

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 30
23 : 45
Câu số 1

Cửa sổ Excel thuộc loại:

A. Cửa sổ ứng dụng

B. Cửa sổ tư liệu.

C. Cửa sổ thƣ mục.

D. Tất cả đều đúng.

Câu số 2

Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là :

A. Add-Ins

B. Data

C. Filter

D. Subtotal

Câu số 3

Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm

A. Input Line

B. Formula Bar

C. Cell Reference

D. Cell Reference

Câu số 4

Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây

A. Vào menu File, chọn Print

B. Vào menu View, chọn Zoom

C. Vào menu File, chọn Web Page Preview

D. Vào menu File, chọn Print Preview

Câu số 5

Thao tác nào sẽ thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in béo, in nghiêng, kiểu chữ... trong MS Excel

A. Vào thực đơn Tools - Options - Font.

B. Vào thực đơn File - Properties - Font.

C. Vào thực đơn Format - Cells - Font.

D. Vào thực đơn Insert - Font

Câu số 6

Bạn đã nhập số 15 vào ô C6. Bạn nhấn vào nút nào để có thể ô C6 có giá trị là $15

A. Vào thực đơn Format - Cells - Number - Scientific

B. Vào thực đơn Format - Cells - Alignment - Accounting

C. Chọn ô C6 rồi nhấn chuột vào nút $ trên thanh công cụ

D. Cả ba cách trên đều đúng

Câu số 7

Ký tự nào sau đây không thuộc nhóm các ký tự kiểu số trong MS Excel

A. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -

B. o

C. $ ( )

D. % E

Câu số 8

Trong MS Excel 2000, phát biểu nào sau đây về đối tượng Chart là đúng

A. Trục X còn có tên gọi là trục "Value" (giá trị) và trục Y còn có tên gọi là trục "Category" (phân loại)

B. Trục X còn có tên gọi là trục "Category" (phân loại) và trục Y còn có tên gọi là trục "Value" (giá trị)

C. Trục X và Y đều có cùng tên gọi là trục Category

D. Trục X và Y đều có tên gọi là trục Value

Câu số 9

Trong MS Excel 2000, một trong các cách sau đây không dùng để hiệu chỉnh nội dung của một cell:

A. Nhắp chọn một cell và nhấn phím F2

B. Nhắp đúp chuột vào một cell

C. Nhắp chọn một cell và nhấn phải chuột, từ menu xổ xuống chọn Edit

D. Chọn một cell và nhắp chuột vào nội dung tại thanh Formula
Bar

Câu số 10

Để đếm số SV xếp loại Đạt và Không Đạt như hình minh họa, ta sử dụng hàm COUNTIF tại ô F14 sau đó sao chép công thức sang ô F15. Biểu diễn hàm COUNTIF nào dưới đây đáp ứng được yêu cầu trên:

A. COUNTIF($G$2:$G$10,E14)

B. COUNTIF(G2:G10,E14)

C. COUNTIF(G2:G10,"Đạt");

D. COUNTIF($G$2:$G$10,"Không Đạt") 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn