Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 29

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 29
23 : 45
Câu số 1

Để tính giá trị cho các ô từ D3 đến D9, đầu tiên bạn phải nhập công thức nào trong số các công thức sau vào ô D3 

A. =VLOOKUP(C3,B11:C14,2,0)

B. =VLOOKUp(c3,$B$11:$C$K1,2) 

C. VLOOKUP(C3,$B$11:$C$14,2,0) 

D. =VLOOKUP(C3,B11:C14,2,1)

Câu số 2

Địa chỉ ô như thế nào sau đây là đúng

A. 1A

B. AA1

C. $1$A

D.

Cả ba địa chỉ trên đều đúng

Câu số 3

Công thức nào dưới đây là đúng:

A. =SUM(A1);SUM(A7)

B. =SUM(A1):SUM(A7)

C. =SUM(A1-A7)

D.

=SUM(A1:A7)

Câu số 4

Muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây: 

A. Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL() 

B. Hàm TOTAL(SUM)/SUM()

C. Hàm Medium()

D. Hàm Average()

Câu số 5

Bạn hãy chỉ ra kết quả đúng của dòng công thức sau:

 

A. Hoa&Hồng

B. HoaHồng

C. FALSE

D. Hoa Hồng

Câu số 6

Sau khi thực hiện lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần, thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng:

A. A010 - A100 - A011

B. A010 - A011 - A100

C. A100 - A010 - A011

D. A011 - A010 - A100

Câu số 7

Trong Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu gì

A. Theo chiều nằm ngang

B. Theo chiều thẳng đứng

C. Theo chiều nghiêng

D. Cả 3 kiểu trên

Câu số 8

MS-Excel hỗ trợ bạn vẽ những kiểu biểu đồ gì

A. Column, Bar, Pie, Line

B. XY, Radar

C. B&W Column

D. Tất cả các kiểu biểu đồ trên

Câu số 9

Để thực hiện công việc ghi lưu nội dung của bảng tính vào máy tính, bạn hãy cho biết tổ hợp phím tắt nào dưới đây đáp ứng được điều này ?

A. Tổ hợp phím Ctrl + O

B. Tổ hợp phím Ctrl + A

C. Tổ hợp phím Shift + S

D. Tổ hợp phím Ctrl + S

Câu số 10

Tổ hợp phím nào dưới đây thực hiện việc tạo mới một bảng tính

A. Tổ hợp phím Shift + Ctrl + N

B. Tổ hợp phím Ctrl + N

C. Tổ hợp phím Ctrl + A

D. Tổ hợp phím Ctrl + O

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn