Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 26

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 26
23 : 45
Câu số 1

Trong MS Excel 2010, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng cách nào?

A. Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cells

B. Nhấp phải chuột và chọn lệnh Clear Contents

C. Nhấp chuột phải lên vùng đang chọn, chọn lệnh Delete

D. Nhấn phím BackSpace

Câu số 2

Trong MS Excel 2010, để xóa các dòng đang chọn ta thực hiện bằng cách nào?

A. Nhấn phím Delete

B. Tại thẻ Home, nhấp nút Delete trong nhóm Cell, chọn Delete Sheet Rows

C. Nhấp phải lên dòng đang chọn, Clear Contents

D. Tất cả các cách trên đều đúng

Câu số 3

Trong MS Excel 2010, khi lập công thức tại ô A3 của Sheet 1 nhưng muốn tham chiếu đến dữ liệu vảu ô B3 trong Sheet2 và nhân với 1000 thì công thức đúng là:

A. Sheet1!B3*1000

B. B3!Sheet2*1000

C. Sheet2!B3*1000

D. B3*1000

Câu số 4

Tập hợp các bảng tính trong một file Excel được gọi là một 

A. Document

B. Presentation

C. Sheet

D. Book

Câu số 5

Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save

A. Ctrl-O

B. Ctrl-P

C. Ctrl-S

D. Ctrl- N

Câu số 6

Trong MS Excel 2010, khi sử dụng hàm SUM thì ta có thể ....?

 

A. Không sử dụng tham số nào?

B. Sử dụng tối đa là một tham số

C. Sử dụng tối đa là hai tham số

D. Sử dụng tối đa là 255 tham số

Câu số 7

Trong MS Excel 2010, hàm OR là một hàm logic. Hàm cho giá trị đúng (true) khi ....?

 

A. Có ít nhất hai biểu thức điều kiện của hàm có giá trị đúng

B. Chỉ cần một biểu thức điều kiện nào đó của hàm có giá trị đúng

C. Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm đều phải có giá trị đúng

D. Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm có giá trị sai

Câu số 8

Một tập tin được tạo ra bởi.... sẽ đuôi mặc định là XLSX.

A. Microsoft Word 2010

B. Microsoft Excel 2010

C. Microsoft PowerPoint 2010

D. Microsoft Excel 2003

Câu số 9

Trong MS Excel , khi nhập liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là dữ liệu dạng chuỗi?

A. 0001

B. -567

C. 31/04/2009

D. 1000

Câu số 10

Trong MS Excel 2010, giả sử tại ô H9 chứa giá trị 167900. Tại ô G9 ta lập công thức .... để cho kết quả là 168000

A. =MOD(H9;1000)

B. =ROUND(H9;3)

C. =ROUND(H9;-3)

D. =INT(H9)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.003
Thành viên mới nhất huynh-thi-nguyet
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn