Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 24

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 24
23 : 45
Câu số 1

Cho bảng số liệu như sau trong MS Excel 2010:

Yêu cầu: Tính trị giá = Số lượng * Đơn giá *(1 - Mức giảm) . Trong đó, mức giảm được tính như sau: Nếu số lượng bán ra dưới 50 thì mức giảm là 0; ngược lại thì mức giảm sẽ là 10 %. Công thức tại ô F2 như thế nào?

A. D2*E2 *(1-If (D2 <50; 10%;0%))

B. D$2*E$2 *(1-If (D2 <50;0%; 10%))

C. D2*E2 *(1-If (D2 <50; 0%;10%))

D. D2*E2 *1-If (D2 <50; 0%;10%)

Câu số 2

Khi nhập giá trị 3+4 vào trong ô A3 của Sheet 1 trong MS Excel 2010 và Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 là gì?

A. 3+4

B. #NAME ?

C. 7

D. Không hiển thị gì cả

Câu số 3

Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung "06KT5A002" . Công thức =RIGHT (F8;4) sẽ cho kết quả là:

A. "06KT"

B. "0012"

C. "12"

D. 12

Câu số 4

Để có thể kết hợp chọn nhiều vùng cùng lúc trên MSExcel ta nhấn tổ hợp phím gì trong khi chọn?

A. Alt

B. Shift

C. Ctrl

D. Esc

Câu số 5

Trong MS Excel 2010, khi cần hiệu chỉnh dữ liệu trong ô đang chọn ta có thể nhấn phím gì?

A. ESC

B. Enter

C. F2

D. Delete

Câu số 6

Giả sử công thức tại ô F3 là A5 + Sheet3!G$4. Sau khi sao chép công thức này từ ô F3 sang ô F4 thì công thức tại ô F4 sẽ là gì?

A. A5 + Sheet 3!G$5

B. A5 + Sheet 3!G$4

C. B5 + Sheet 3!H$4

D. A6+ Sheet 3!G$4

Câu số 7

Trong MS Exel 2010, cho bảng số liệu tiền lương nhân viên như sau:

Bảng số liệu này sẽ áp dụng cho từ câu 7 đến câu 10

Dùng hai ký tự cuối cùng của mã nhân viên tra vào bảng mã để điền thông tin PHÒNG BAN. Công thức nào dưới đây được lập tại ô F6?

A. =HLOOKUP(LEFT(D6;2);$H$15:$K$16;2;0)

B. =VLOOKUP(LEFT(D6);$H$15:$K$16;2;0)

C. =HLOOKUP(LEFT(D6);$H$15:$K$16;2;0)

D. Tất cả đều sai

Câu số 8

Tại cột Mã Loại lập công thức để trích ký hiệu đầu tiên của mã Nhân viên. Công thức nào sau đây tại ô H6 là đúng?

A. = LEFT(D6)

B. =LEFT(D6;1)

C. =MID(D6;1;1)

D. Tất cả đều đúng

Câu số 9

Số năm công tác được lấy từ ký tự thứ 2 và 3. Vậy công thức nào dưới đây tại ô I6 là đúng nhất?

A. =RIGHT(D6;2)

B. =MID(D6;2;2)

C. =VALUE(MID(D6;2;2))

D. Tất cả đều sai

Câu số 10

Để tính số lượng nhân viên tại ô K12 ta lập công thức như thế nào?

A. =COUNTA(E6:E10)

B. =COUNT(E6:E11)

C. =COUNTIF(E6:E10 ; "X")

D. =SUM(E6:E10)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.001
Thành viên mới nhất nguyenhanni191102
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn