Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 31

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 31
23 : 45
Câu số 1

Trong MS Word 2010, để đặt lề giấy cho văn bản đang soạn thảo, ta chọn thẻ Page Layout, rồi chọn nút ..... , rồi chọn một tùy chọn lề?

A. Orientation

B. Size

C. Margins

D. Page Setup

Câu số 2

Trong MS Word 2010, để thay đổi hướng in cho tài liệu ta chọn thẻ Page Layout, rồi chọn nút.... rồi chọn một tùy chọn hướng in

A. Orientation

B. Size

C. Margins

D. Page Setup

Câu số 3

Khi thao tác trong MS Word 2010, thông báo " The file....already exist" xuất hiện khi nào?

A. Không đặt tên file khi lưu văn bản

B. Không chọn một phông chữ (font) mà nó không tồn tại trong hệ thống

C. Khi lưu văn bản với tên file trùng với một file đã có trong thư mục lựa chọn

D. Khi đóng văn bản nhưng văn bản chưa được lưu

Câu số 4

Trong MS Word 2010, để chia cột cho đoạn văn bản ta thực hiện như thế nào?

A. Tại thẻ Page Layout, nhấp chọn Columns

B. Tại thẻ Page Layout, nhấp chọn Line Numbers

C. Tại thẻ Insert , nhấp chọn Columns

D. Tại thẻ Home , nhấp chọn Columns

Câu số 5

Trong MS Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa hai đoạn văn bản ta thiết lập tại?

A. Ô Before và After trong thẻ Page Layout

B. ô Line Spacing trong thẻ Page Layout

C. ô Left và Right trong thẻ Page Layout

D. ô Above và Below trong thẻ Page Layout

Câu số 6

Trong MS Word 2010, để xóa bỏ toàn bộ định dạng kiểu chữ của văn bản đang chọn, ta nhấn tổ hợp phím gì?

A. Ctrl -Space

B. Ctrl - Delete

C. Ctrl - Enter

D. Shift- Space

Câu số 7

Trong MS Word 2010, tổ hợp phím .... được dùng để lưu văn bản?

A. Ctrl -O

B. Ctrl -P

C. Ctrl -N

D. Ctrl -S

Câu số 8

Trong MS Word 2010, trong khi soạn thảo văn bản, nếu nhấn tổ hợp phím số  1 khi có một khối văn bản đang được chọn thì

A. Khối văn bản đó biến mất

B. Khối văn bản đó biến mất và thay thế vào đó là số 1

C. Số 1 sẽ chèn vào khối văn bản đang chọn

D. Số 1 sẽ chèn vào sau khối văn bản đang chọn

Câu số 9

Khi soạn thảo bảng mã .... thì phải chọn font có tên "Time New Roman" thì mới gõ được tiếng Việt đúng?

A. TCVN 3

B. Telex

C. VietWarw_X

D. Unicode

Câu số 10

Trong MS Word 2010 để chèn một chữ nghệ thuật vào văn bản ta gọi lệnh gì?

A. Tại the Insert, nhấp nút QuickPart

B. Tại thẻ Insert, nhấp nút ClipArt

C. Tại thẻ Insert, nhấp nút WordArt

D. Tại thẻ Insert, nhấp nút Equation

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn