Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 28

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 28
23 : 45
Câu số 1

Trong một văn bản của MS Word 2010, có rất nhiều hình vẽ được tạo ra. Mỗi lần Cllick lên một hình nào đó thì chỉ chọn được hình đó. Để chọn được nhiều hình thì ta phải giữ thêm phím nào trong khi chọn?

A. Enter

B. Shift

C. Alt

D. Tab

Câu số 2

Khi thao tác trong MS Word 2010, thông báo " Do you want to save changes to..." xuất hiện khi nào?

A. Khi chọn một phông chữ (font) mà nó không tồn tại trong hệ thống.

B. Không đặt tên file khi lưu văn bản.

C. Khi đóng văn bản nhưng văn bản chưa được lưu

D. Khi lưu văn bản với tên file trùng với một file đã có trong thư mục lựa chọn

Câu số 3

Trong MS Word 2010 , để gộp các ô đang chọn của một bảng thành một ô thì ta gọi lệnh nào?

A. Vào thẻ Layout, nhập nút Margin Cells

B. Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Table

C. Vào thẻ Layout, nhấp nút Merge Cells

D. Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Cells

Câu số 4

Chương trình nào sau đây không phải là phần mềm gõ tiếng việt?

A. Vietkey 2000

B. Unicode

C. Unikey và Vietkey 2000

D. Unikey

Câu số 5

Sử dụng kiểu gõ nào để khi nhập hai chữ A sẽ cho ra chữ Â , hai chữ E sẽ cho ra chữ Ê ...

A. Telex

B. Select

C. VNI

D. Latex

Câu số 6

Trong MS Word 2010, phím nào để xóa ký tự đứng trước con trỏ

A. Page Down

B. Delete

C. Page Up

D. Backspace

Câu số 7

Nhấp chuột trái 3 lần vào vị trí nào đó trong đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì?

A. Chọn toàn bộ văn bản.

B. Chọn nguyên đoạn văn bản tại vị trí nhấp chuột

C. Chọn một từ

D. Chọn nguyên dòng

Câu số 8

Trong MS Word 2010, khi cần thay đổi màu nền cho hình vẽ đang chọn thì ta nhấp nút nào trong thẻ ngữ cảnh Format rồi chọn màu?

A. Shape Fill

B. Shape Outline

C. Shape Effect

D. Edit Shape

Câu số 9

Standard là một ...... của Microsoft Word dùng để thao tác với tập tin văn bản

A. Thanh công cụ

B. Menu

C. Hộp thoại

D. Trang giấy

Câu số 10

Trong MS Word 2010, để chèn một công thức toán vào văn bản ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, nhấp nút New Equation

B. Tại thẻ Insert, nhấp nút Object

C. Tại thẻ Insert, nhấp nút Quick Parts, chọn New Equation

D. Tại thẻ Insert, nhấp nút Equation, chọn Insert New Equation

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.245
Thành viên mới nhất nguyen-gia-phuc
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn