Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 27

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 27
23 : 45
Câu số 1

Trong MS Word 2010, để tạo khoảng cách giữa 2 dòng là 1,5 dòng ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Nhấp biểu tượng  trên thẻ Home

B. Nhấn Ctrl +5 

C. Nhấn chuột phải lên đoạn đang chọn, chọn 1,,5 lines

D. Tại thẻ Page Layout, nhấn nút  và chọn 1,5.

Câu số 2

Thao tác nhấp chuột trái 3 lần vào lề trái của văn bản sẽ có tác dụng gì?

A. Chọn toàn bộ văn bản

B. Chọn một dòng

C. Chọn đoạn văn bản hiện hành

D. Mở cửa sổ Page Setup

Câu số 3

Trong MS Word 2010, phím nào sau đây đưa con trỏ về đầu dòng hiện hành?

A. Home

B. Ctrl +Home

C. End

D. Ctrl + Page Up

Câu số 4

Trong MS Word 2010, để chèn hình ảnh từ thư viện có sẵn vào văn bản ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, nhấn nút Picture

B. Tại thẻ Insert, nhấn nút SmartArt

C. Tại thẻ Insert, nhấn nút Clip Art

D. Tại thẻ Insert, nhấn nút Screenshot

Câu số 5

Trong MS Word 2010, khi nhấn tổ hợp phím nào sẽ thực hiện đóng văn bản hiện đang mở?

A. Ctrl -V

B. Ctrl -W

C. Alt -W

D. Shift -W

Câu số 6

Trong MS Word 2010, để di chuyển con trỏ về đầu tài liệu nhấn

A. Ctrl + Page Up

B. Ctrl + End

C. Home

D. Ctrl + Home

Câu số 7

Trong MS Word 2010, để chèn một tiêu đề dưới mới vào tài liệu đang mở ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, nhấn nút Footer, chọn một mẫu tiêu đề

B. Tại thẻ Insert, nhấn nút Header, chọn một mẫu tiêu đề mới

C. Tại thẻ Insert, nhấn nút Footer, chọn Remove Footert

D. Tại thẻ Insert, nhấn nút Header, chọn Edit Header

Câu số 8

Trong MS Word 2010, để chèn các hình đơn giản như hình chữ nhật, tròn, elip, tam giác... ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, nhấn nút Shapes rồi chọn hình cần vẽ

B. Tại thẻ Insert, nhấn nút TextBox

C. Tại thẻ Insert, nhấn nút Screenshot

D. Tại thẻ Insert, nhấn nút SmartArt

Câu số 9

Chương trình nào sau đây cho phép gõ được tiếng Việt trong MS Word 2010?

A. Unikey

B. Vietkey 200

C. Unicode

D. Unikey và Vietkey 2000

Câu số 10

Trong MS Word 2010, thao tác nào dưới đây được dùng để chọn một từ trong đoạn văn bản?

A. Giữ phím Ctrl và nhấp chuột từ câu cần chọn

B. Giữ phím Shift và nhấp chuột từ câu cần chọn

C. nhấp chuột 3 lần vào lề trái của văn bản

D. Nhấp đôi chuột lên câu cần chọn

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn