Trắc nghiệm IQ - đề số 33

Trắc nghiệm IQ - đề số 33
23 : 45
Câu số 1

Tìm hình đúng quy luật với các hình dưới đây?

ScreenHunter_12 Jul. 20 21.46.jpg

 

A. A

B. D

C. B

D. C

Câu số 2

Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?

A. 5 giờ 30 phút

B. 5 giờ 20 phút

C. 4 giờ 48 phút

D. 3 giờ 12 phút

Câu số 3

Số còn thiếu ở chỗ hỏi chấm là số nào?

ScreenHunter_23 Jul. 20 22.04.jpg

A. 4

B. 5

C. 6

D. 2

Câu số 4

Số nào là số tiếp theo của chuỗi số sau 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?:

A. 28

B. 20

C. 40

D. 36

Câu số 5

Những mảnh dưới đây, khi lắp vào mảnh bên trái, sẽ hình thành một hoàn hảo vuông?

A. A

B. C

C. B

D. D

Câu số 6

Dãy số nào còn thiếu trong hình sau:

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 7

Hình nào khác với hình còn lại:

 

A. C

B. B

C. A

D. D

Câu số 8

Hình nào còn thiếu:

ScreenHunter_16 Jul. 21 16.25.jpg

 

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 9

Số nào còn thiếu chỗ dấu hỏi chấm:

ScreenHunter_25 Jul. 21 16.33.jpg

A. 1

B. 0

C. 2

D. 4

Câu số 10

Hình nào còn thiếu trong hình sau:

 

A. B

B. C

C. D

D. A

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn