Trắc nghiệm tin học (MsExcel) - đề 21

Trắc nghiệm tin học (MsExcel) - đề 21
23 : 45
Câu số 1

Trong bảng tính Excel , tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả là:

A. # VALUE!

B. Tinhoc

C. TINHOC

D. 6

Câu số 2

Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C. Kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng

D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu số 3

Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiển thị trong các ô các ký tự:

A. &

B. #

C. $

D. *

Câu số 4

Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi thanh tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện

A. Table - Delete Rows

B. Nhấn phím Delete

C. Edit - Delete

D. Tools - Delete

Câu số 5

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. #N/A!

D. #DIV/0!

Câu số 6

Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm) , ta thực hiện:

A. Tools - Sort

B. File -Sort

C. Data - Sort

D. Format - Sort

Câu số 7

Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

A. B1...H15

B. B1:H15

C. B1 -H15

D. B1..H15

Câu số 8

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?

A. #Value

B. 0

C. 4

D. 2008

Câu số 9

Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Winzard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ:

A. Tiêu đề

B. Có đường lưới hay không?

C. Chú giải cho các trục

D. Cả  3 câu đều đúng

Câu số 10

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. Giá trị kiểu chuỗi 2008

D. Giá trị kiểu số 2008

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn