Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 25

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 25
23 : 45
Câu số 1

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:

A. File - Save

B. File - Save As

C. Window- Save

D. Window - Save As

Câu số 2

Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:

A. Chọn menu lệnh Edit - Open

B. Chọn Menu lệnh File -Open

C. Cả 2 câu a, b đều đúng

D. Cả 2 câu a, b đều sai

Câu số 3

Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản:

A. Shift+ Home

B. Alt + Home

C. Ctrl+ Home

D. Ctrl + Alt+ Home

Câu số 4

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:

A. Portrait

B. Right

C. Left

D. Landscape

Câu số 5

Trong soạn thảo văn bản word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện:

A. File - Close

B. File - Exit

C. File- New

D. File- Save

Câu số 6

Trong soạn thảo Word, muốn chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View - Symbol

B. Format- Symbol

C. Tool - Symbol

D. Insert- Symbol

Câu số 7

Trong Wiword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A. Edit- AutoCorrect Options...

B. Window - AutoCorrect Options...

C. View - AutoCorrect Options...

D. Tools - AutoCorrect Options...

Câu số 8

Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn(Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift- Enter

D. Word tự động, không cần bấm phím

Câu số 9

Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift - Enter

D. Bấm tổ hợp phím Alt - Enter

Câu số 10

Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. Tools- Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. File - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Format - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. View - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn