Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 24

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 24
23 : 45
Câu số 1

Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

A. Insert - Header and Footer

B. Tools - Header and Footer

C. View - Header and Footer

D. Format- Header and Footer

Câu số 2

Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:

A. Microsoft Equation

B. Ogranization Art

C. Ogranization Chart

D. Word Art

Câu số 3

Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:

A. Chọn menu lệnh Edit -Copy

B. Bấm tổ hợp phím Ctrl -C

C. Cả 2 câu a, b đều đúng

D. Cả 2 câu a,b đều sai

Câu số 4

Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải,... ta có thể khai báo đơn vị đo:

A. Centimeters

B. Đơn vị đo bắt buộc là Inches

C. Đơn vị đo bắt buộc là Points

D. Đơn vị đo bắt buộc là Picas

Câu số 5

Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:

A. Tools - Insert Table

B. Insert - Insert Table

C. Format- Insert Table

D. Table - Insert Table

Câu số 6

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:

A. Format- Drop Cap

B. Insert- Drop Cap

C. Edit- Drop Cap

D. View - Drop Cap

Câu số 7

Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl -F là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Lưu tệp văn bản vào đĩa

C. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo

D. Định dạng trang

Câu số 8

Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

A. File - Properties

B. File- Page Setup

C. File - Print

D. File - Print Preview

Câu số 9

Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta bấm phím

A. Insert

B. Tab

C. Del

D. CapsLock

Câu số 10

Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:

A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE

B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents

C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD

D. Cả ba câu đều sai

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn