Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 22

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 22
23 : 45
Câu số 1

Trong word, cụm phím tắt để in văn bản là gì?

A. Ctrl+V

B. Ctrl+P

C. Ctrl+X

D. Ctrl+Shift+P

Câu số 2

Muốn tạo các ký hiệu ở đầu mỗi đoạn, ta thực hiện:

A. Insert --> Bullets and Numbering --> Numbered

B. Insert --> Bullets and Numbering --> Numbered

C. Format -->Bullets and Numbering --> Bulleted

D. Format -->Bullets and Numbering -->Numbered

Câu số 3

Trong MS Word, tổ hợp phím Ctrl +C dùng để làm gì?

A. Chọn toàn bộ văn bản

B. Đóng(Close) một tệp tin

C. Sao chép(Copy) một khối văn bản

D. Di chuyển một khối văn bản

Câu số 4

Muốn bật/tắt sự hiển thị của các thanh công cụ (Standard, Formatting, Drawing,...) trên màn hình, ta thực hiện:

A. Edit --> Tooolbars --> chọn thanh công cụ cần bật/tắt

B. View --> Tooolbars --> chọn thanh công cụ cần bật/tắt

C. Insert --> Tooolbars --> chọn thanh công cụ cần bật/tắt

D. Tools --> Tooolbars --> chọn thanh công cụ cần bật/tắt

Câu số 5

Muốn xóa một đoạn văn bản, ta thực hiện

A. Đưa con trỏ vào đầu đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn phím Delete

 

B. Đánh dấu khối chọn đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn phím Space Bar

C. Đánh dấu khối chọn đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn tổ hợp phím Ctrl+X

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Câu số 6

Lệnh Tool/ Autocorrect dùng để

A. Thay thế từ trong văn bản

B. Thay thế từ trong văn bản bằng từ cho trước

C. Tự động thay thế từ khóa tắt trong văn bản từ đã được cài đặt trước

D. Tự động thay thế các từ viết tắt bằng từ đầy đủ

Câu số 7

Để chuyển đổi qua lại giữa các tài liệu đang soạn trong WinWord, ta có thể dùng

A. Menu Windows, Switch to

B. Menu Windows, Tast List

C. Menu Windows, List

D. Nhấn Ctrl +F6

Câu số 8

Muốn thay đổi danh sách đang được bôi đen thành danh sách đánh số thứ tự, bạn nhấn vào menu nào để truy xuất đến chức năng mong muốn

A. File

B. Edit

C. Forrmat

D. Tools

Câu số 9

Để chèn dòng trống dòng 1 và dòng 2, chúng ta phải sử dụng phím

A. TAB

B. CTRL

C. ENTER

D. ESC

Câu số 10

Để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line chọn

A. Format/ paragraph/ line spacing

B. Nhấn Ctrl +5 tại dòng đó

C. Cả hai cách A và B đều đúng

D. Cả hai cách A và B đều sai

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn