Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 18

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 18
23 : 45
Câu số 1

Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để chọn toàn bộ văn bản?

A. Ấn tổ hợp phím Alt + A

B. Ấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + A

C. Ấn tổ hợp phím Ctrl + A

D. Ấn tổ hợp phím Alt + F8

Câu số 2

Trong MS Word, anh (chị) sử dụng phím nào để xoá ký tự đứng trước con trỏ?

A. Page Up

B. Page Down

C. Delete

D. Backspace

Câu số 3

Trong MS Word, để hiện thị trang in trên màn hình bằng cách:

A. Bấm chuột vào biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ

B. Vào menu File -> chọn View Onscreen

C. Vào menu File -> chọn Print

D. Word không thể hiện thị định dạng trang in trên màn hình

Câu số 4

Trong MS Word, để lưu tài liệu đang mở dưới một tên mới anh (chị) chọn cách nào?

A. Bấm nút Rename trên thanh công cụ.

B. Chọn từ menu File -> New File Name Save

C. Chọn từ menu File -> Save As

D. Word không thể lưu thành một tên khác.

Câu số 5

Trong MS Word, để di chuyển con trỏ về cuối văn bản anh (chị) dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + Page Down.

B. Ctrl + End.

C. End.

D. Page Down.

Câu số 6

Trong MS Word, phím nào sau đây đưa con trỏ về đầu dòng hiện hành?

A. Ctrl + Home.

B. Ctrl + Page Up.

C. Home.

D. End.

Câu số 7

Trong MS Word, muốn thay thế tất cả các từ "hay" trong một tài liệu bằng cụm từ "tuyệt vời", ta thực hiện thao tác nào nào?

A. Chọn từ menu Edit -> Replace, gõ "hay" trong hộp Find what, gõ từ "tuyệt vời" trong hộp Replace with rồi bấm nút Replace All

B. Không có cách nào thay thế hàng loạt bạn phải xoá và gõ lại từng từ.

C. Bấm nút Find and Replace trên thanh công cụ, sau đó làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

D. Chọn từ menu Tools -> Replace, gõ "hay" trong hộp Find what, gõ từ "tuyệt vời" trong hộp Replace With rồi bấm nút Replace All.

Câu số 8

Trong MS Word, lệnh nào sau đây không phải là lệnh cắt?

A. Bấm nút Cut trên thanh công cụ

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl +X

D. Chọn Edit -> Cut từ men

Câu số 9

Trong MS Word, cách nhanh nhất để đi đến một trang bất kỳ?

A. Bấm nút Go To trên thanh công cụ

B. Chọn từ menu Edit -> Go To

C. Chọn menu Edit -> Jump To

D. Chọn menu Edit -> Find

Câu số 10

Trong MS Word, ta làm cách nào để thực hiện lệnh in 3 bản giống nhau?

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P + 3

B. Chọn File −> Print từ menu và gõ số 3 vào hộp Number of copies

C. Chọn File −> Properties từ menu và gõ số 3 vào hộp Copies to print.

D. Bấm nút Print trên thanh công cụ và mang tới máy Photocopy chụp ra 2 bản khác nữa

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn