Trắc nghiệm tin học PowerPoint - đề 8

Trắc nghiệm tin học PowerPoint - đề 8
23 : 45
Câu số 1

Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã

A. thêm vào bảng 3 ô

B. thêm vào bảng 3 dòng

C. thêm vào bảng 3 cột

D. thêm vào bảng 1 dòng

Câu số 2

Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím

A. Ctrl + O

B. Ctrl + N

C. Ctrl + F

D. Ctrl + C

Câu số 3

Muốn bật hoặc tắt thanh công cụ Drawing trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải

A. chọn Insert -> Drawing

B. chọn Insert -> Toolbar -> Drawing

C. chọn View -> Toolbar -> Drawing

D. chọn View -> Drawing

Câu số 4

Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Background -> Fill Effects ta chọn

A. Picture

B. Texture

C. Pattern

D. Gradient

Câu số 5

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab

B. nhấn tổ hợp phím Shift + Tab

C. nhấn tổ hợp phím Alt + Tab

D. nhấn tổ hợp phím Esc + Tab

Câu số 6

Chọn phát biểu sai:

A. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu

B. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn

D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn

Câu số 7

Âm thanh đưa vào bài trình diễn

A. thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng trong slide

B. thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các slide.

C. thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang.

D. không thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang

Câu số 8

Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)

A. Chọn View -> Chọn Header and Footer

B. Chọn View -> Chọn Footer and Header

C. Chọn Insert -> Chọn Header

D. Chọn Insert -> Footer

Câu số 9

Muốn xoá đi một cột bảng biểu trong Slide hiện hành ta thực hiện lệnh:

A. Chọn cột đó, nhấn chuột phải lên vùng đã chọn và chọn Delete columns

B. Nhấn chụôt phải lên vùng bất kỳ thuộc cột đó và nhấn phím Delete

C. Đưa trỏ vào văn bản vào ô bất kỳ thuộc cột đó và nhấn phím Delete

D. Chọn cột đó, nhấn chuột phải lên vùng đã chọn và nhấn phím Delete

Câu số 10

Để gõ tiêu đề, đánh số trang trong các slide, khai báo ngày tháng ..... ta thực lệnh nào sau đây?

A. Chọn Insert -> chọn slide number

B. Chọn Insert ->chọn slide

C. Chọn view -> chọn slide number

D. Chọn view -> chọn slide number

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.760
Thành viên mới nhất 390032901742232
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn