Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 12

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 12
23 : 45
Câu số 1

Để phòng chống Virus cách tốt nhất là?

A. Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới

B. Sử dụng các chương trình quét virus nổi tiếng và phải cập nhật thường xuyên

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu số 2

Hệ điều hành OS (Operating System) là?

A. Công cụ giao tiếp giữa máy tính với các đối tượng ngoài máy tính

B. Là phần mềm điều khiển toàn bộ tiến trình xảy ra trong máy vi tính

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

Câu số 3

Với hệ điều hành MS-DOS sau khi đã Format tạo đĩa hệ thống chúng ta còn cần tạo ra 2 tệp nữa đó là?

A. AUTORUN.INF và AUTOEXEC.BAT

B. CONFIG.SYS và AUTOEXEC.BAT

C. CONFIG.SYS và BOOT.INI

Câu số 4

Trong thư mục DOS các tệp có đuôi .COM, .EXE đều được coi là?

A. Lệnh ngoại trú

B. Lệnh nội trú

C. Lệnh thực hiện

Câu số 5

Khi đặt tên tệp hoặc thư mục trong DOS không được sử dụng các ký tự nào sau đây?

A. . , ? \ / ; : = < > [ ]

B. Các chữ số từ 1 đến 5

C. Các chữ cái từ A đến G

Câu số 6

Để tạo lập hoặc tìm kiếm tệp trên một ổ đĩa có cấu trúc thư mục hình cây, DOS cần phải biết đường dẫn nào sau đây?

A. Tên ổ đĩa\Tên tệp\Tên thư mục

B. Tên ổ đĩa\Tên thư mục\Tên tệp

C. Tên thư mục\Tên tệp\Tên ổ đĩa

Câu số 7

Để chép tệp CONGVAN.VNS trong thư mục hành chính ở ổ đĩa A sang ổ đĩa B ta viết câu lệnh như thế nào?

A. B:\COPY A:\HANHCHINH\CONGVAN.VNS A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)

B. A:\COPY A:\HANHCHINH\CONGVAN.VNS B: (Enter sau khi gõ xong lệnh)

C. A:\COPY A:\CONGVAN.VNS\HANHCHINH B: (Enter sau khi gõ xong lệnh)

Câu số 8

Lệnh DIR (Directory) dùng để xem trong thư mục nào đó có những tệp nào đang được lưu trữ. Giả sử vị trí hiện thời là ở thư mục gốc trên ổ C, để xem đĩa trên ổ A có những thư mục hoặc tệp gì ta gõ?

A. A:\>DIR C: (Enter sau khi gõ xong lệnh)

B. C:\>DIRECTION A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)

C. C:\>DIR A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)

Câu số 9

Từ ổ đĩa chủ C cần xem trong thư mục BKED ở ổ đĩa D có những tệp nào có đuôi là VNS, lệnh viết như thế nào?

A. C:\>DIR D:\BKED\??.. (Enter sau khi gõ xong lệnh)

B. C:\>DIR D:\BKED\"…" (Enter sau khi gõ xong lệnh)

C. C:\>DIR D:\BKED\..VNS (Enter sau khi gõ xong lệnh)

Câu số 10

Để tạo thư mục trong DOS người ta sử dụng lệnh nào?

A. CD

B. MD

C. RD

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn