Trắc nghiệm tin học Excel - đề 18

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 18
23 : 45
Câu số 1

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9?

=If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))

A. Gioi

B. Kha

C. TB

D. Yeu

Câu số 2

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6?

=If(DTB>=5, Dau, Truot)

A. Dau

B. Truot

C. #Name?

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu số 3

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm

=If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)

A. 1000

B. 300

C. False

D. #Value!

Câu số 4

Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?

A. 8

B. 5

C. 6

D. 7

Câu số 5

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK:  Hạnh kiểm

=If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)

A. 300

B. 1000

C. True

D. False

Câu số 6

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?

=DAY("15-Apr-1998")

A. 15

B. 1988

C. 8

D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu số 7

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?

=DAY("30/02/2002")

A. 30

B. 2002

C. 2

D. #Value!

Câu số 8

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?

=MONTH("28/2/2002")

A. 28

B. 2002

C. 2

D. #Value!

Câu số 9

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?

=MONTH("6-May")

A. 28

B. 5

C. 6

D. 7

Câu số 10

Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?

=YEAR(0.007)

A. #Name?

B. #Value!

C. 1900

D. Tất cả đều sai

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn