Trắc nghiệm tin học Excel - đề 17

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 17
23 : 45
Câu số 1

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?

=Sum(4,6,-2,9,s)

A. 5

B. 17

C. #Name?

D. #Value!

Câu số 2

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? 

=AVERAGE(4,6,7,8)

A. 6.25

B. 25

C. 8

D. 4

Câu số 3

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?

=Max(2,3,7,9,e)

A. 2

B. 9

C. #Name?

D. #Value!

Câu số 4

Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?

=Min(2,3,7,-9,e)

A. 7

B. 9

C. #Name?

D. #Value!

Câu số 5

Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?

A. 2

B. 3

C. 4

D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu số 6

Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?

A. 2

B. 3

C. 4

D. Tất cả các phương án trên đều sai

Câu số 7

Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?

=AND(5>4, 6<9, 2<1)

A. True

B. False

C. #Name?

D. # Value!

Câu số 8

Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?

=OR(5>4, 6<9, 2<1)

A. True

B. False

C. #Name?

D. # Value!

Câu số 9

Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?

=AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2))

A. True

B. False

C. #Name?

D. # Value!

Câu số 10

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. #N/A!

D. #DIV/0!

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn