Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 15

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 15
23 : 45
Câu số 1

Trong Word, để kết thúc một đoạn và sang đoạn mới, ta chọn thao tác nào?

A. Shift + Enter

B. Enter

C. Alt + Enter

D. Alt + Shift

Câu số 2

Để chép nội dung từ bộ nhớ tạm ra vị trí con trỏ, ta chọn thao tác trên menu nào ?

A. Insert /Cut

B. File /Copy

C. Edit /Paste

D. Edit /Copy

Câu số 3

Trong Word, để chèn một tập tin hình ảnh trong thư viện hình ảnh của Word vào văn bản, ta chọn thao tác trên menu nào?

A. Insert/Picture

B. Insert/Object

C. Insert/Picture/ClipArt

D. Insert/Picture/From File

Câu số 4

Trong Word, để di chuyển nhanh đến một trang nào đó trong văn bản, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + L

B. Ctrl + E

C. Ctrl + R

D. Ctrl + G

Câu số 5

Trong Word, chức năng Table/Convert dùng để:

A. Chuyển chữ hoa cho toàn bộ đoạn văn bản

B. Chuyển chữ hoa đầu từ cho toàn bộ đoạn văn bản

C. Chuyển từ table sang text và ngược lại.

D. Làm to ký tự đầu tiên của đoạn

Câu số 6

Trong Word để lưu 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – O

B. Ctrl – S

C. File -> Save

D. Câu B, C đúng

Câu số 7

Trong Word để lưu 1 tập tin với tên khác ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. File -> Save As

B. Ctrl – U

C. Ctrl – S

D. Câu A, C đúng

Câu số 8

Trong Word để mở 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – O

B. Ctrl – S

C. File -> Open

D. Câu A, C đúng

Câu số 9

Trong Word để mở 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. Ctrl – I

B. Ctrl – S

C. File -> Open

D. Câu A, C đúng

Câu số 10

Trong Word để đóng 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào

A. File -> Close

B. Ctrl – O

C. Ctrl – S

D. Câu A, C đúng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn