Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 13

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 13
23 : 45
Câu số 1

Trong Word, muốn tắt/ mở thanh Standard ta sử dụng thao tác nào?

A. Edit/Toolbars/Standard

B. View/Toolbars/Standard

C. Insert/Toolbars/Standard

D. Format/Toolbars/Standard

Câu số 2

Trong Table của Word, để gõ kí tự Tab ta thực hiện thao tác nào?

A. Tab

B. Shift + Tab

C. Ctrl + Tab

D. Alt + Tab

Câu số 3

Trong Table/Sort của Word, hỗ trợ tối đa bao nhiêu tiêu chí sắp xếp?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu số 4

Trong Word, Format/Drop Cap/Lines to drop có chức năng gì?

A. Xác định số dòng cần drop

B. Xác định vị trí kí tự drop cap

C. Xác định khoảng cách từ drop cap đến văn bản

D. Xác định font chữ cho kí tự drop cap

Câu số 5

Trong Word, có mấy cách tạo chữ Word Art?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu số 6

Trong Table của Word, có mấy dạng canh lề?

A. 4

B. 9

C. 5

D. 7

Câu số 7

Trong Word, muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng, phải nhấn phím gì trước khi kéo chuột.

A. Ctrl

B. Shift

C. Ctrl + Alt

D. Alt + Shift

Câu số 8

Trong Word, để in trang hiện hành, ta chọn thao tác nào?

A. File/ Print chọn All

B. File/ Print chọn Pages

C. File/ Print chọn Current page

D. File/ Print chọn Selection

Câu số 9

Để chép nội dung từ bộ nhớ tạm ra vị trí con trỏ, ta sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + V

B. Ctrl + E

C. Ctrl + X

D. Ctrl + C

Câu số 10

Để cắt vào bộ nhớ tạm một đoạn văn bản đã được chọn, ta chọn thao tác nào?

A. Edit/Paste

B. Edit/Copy

C. Insert/Cut

D. Edit /Cut

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn