Trắc nghiệm tin học Excel - đề 15

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 15
23 : 45
Câu số 1

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

A. 30

B. 5

C. 65

D. 110

Câu số 2

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:

A. #Value

B. TINHOC

C. TinHoc

D. Tinhoc

Câu số 3

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

A. TIN HOC VAN PHONG

B. Tin hoc van phong

C. Tin Hoc Van Phong

D. Tin hoc van phong

Câu số 4

Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

A. Format - Filter - AutoFilter

B. Insert - Filter - AutoFilter

C. Data - Filter - AutoFilter

D. View - Filter - AutoFilter

Câu số 5

Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

A. SUM

B. COUNTIF

C. COUNT

D. SUMIF

Câu số 6

Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:

A. Table - Insert Columns

B. Format - Cells - Insert Columns

C. Table - Insert Cells

D. Insert - Columns

Câu số 7

Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

A. Page Up ; Page Down

B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down

C. Cả 2 câu đều đúng

D. Cả 2 câu đều sai

Câu số 8

Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

A. SumIf(range, criteria,[sum_range])

B. SumIf(criteria, range,[sum_range])

C. SumIf(range)

D. SumIf(range, criteria)

Câu số 9

Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

A. 1970

B. 15

C. VALUE#?

D. 10

Câu số 10

Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?

A. COUNTIF(range,criteria)

B. COUNTIF(criteria,range)

C. COUNTIF(criteria,range,col_index_num)

D. COUNTIF(range,criteria,col_index_num)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.009
Thành viên mới nhất huynh-cuong
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn