Trắc nghiệm tin học Excel - đề 13

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 13
23 : 45
Câu số 1

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

A. TIN HOC VAN PHONG

B. Tin hoc van phong

C. tin hoc van phong

D. Tin Hoc Van Phong

Câu số 2

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

A. 1Angiang6

B. 5Angiang6

C. 5Angiang2

D. 1Angiang2

Câu số 3

Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

A. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang

B. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không

C. Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang

D. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

Câu số 4

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

A. Tin hoc van phong

B. Tin hoc Van phong

C. TIN HOC VAN PHONG

D. Tin Hoc Van Phong

Câu số 5

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

A. Dữ liệu

B. ô

C. Trường

D. Công thức

Câu số 6

Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

A. 0

B. #VALUE!

C. #NAME!

D. 8/17/2008

Câu số 7

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả:

A. 10

B. 3

C. #Value

D. 1

Câu số 8

Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

A. E7*F7/100

B. B6*C6/100

C. E6*F6/100

D. E2*C2/100

Câu số 9

Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2

B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4

C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10

D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

Câu số 10

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:

A. #VALUE!

B. 2

C. 10

D. 50

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn