Trắc nghiệm tin học Excel - đề 11

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 11
23 : 45
Câu số 1

Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để tính Tuổi cho sinh viên, ta sử dụng công thức nào sau đây?

A. =YEAR(TODAY()) - YEAR(C2)

B. =YEAR(2011) - YEAR(C2)

C. =YEAR(C2) - YEAR(TODAY())

D. =YEAR(TODAY) - YEAR(C2)

Câu số 2

Trong Excel, ô A1 chức giá trị biểu thức ngày tháng năm như sau: 22/05/2011, giá trị trả về của công thức =DAY(A1) là bao nhiêu?

A. 5

B. #VALUE!

C. #NAME?

D. 22

Câu số 3

Trong Excel, giá trị trả về của công thức =LEN("ĐH KTCN") là bao nhiêu?

A. 8

B. 7

C. 9

D. 6

Câu số 4

Trong Excel, ô A1 chứa giá trị 8, công thức

=IF(A1>=5, "TB", IF(A1>=7, "Khá", IF(A1>=8, "Giỏi", "Xuất sắc"))) trả về kết quả bao nhiêu?

A. Giỏi

B. TB

C. Xuất sắc

D. Khá

Câu số 5

Trong Excel có mấy loại dữ liệu?

A. 3 loại

B. 5 loại

C. 6 loại

D. Tất cả đều sai.

Câu số 6

Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để đếm số lượng học sinh dự thi ta sử dụng công thức nào?

A. =COUNTA(A2:A8,A1)

B. =COUNTIF(A2:A8,A4)

C. =COUNTIF(C2:C8,C2)

D. =COUNTA(A3:A4)

Câu số 7

Trong Excel, công thức =INT(AVERAGE(18,12,28,4)) trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 4

B. 15.5

C. 15

D. 16

Câu số 8

Trong Excel, công thức =MIN(2,3,7,9,e) trả về kết quả là bao nhiêu?

A. #Name?

B. #Value!

C. 2

D. e

Câu số 9

Trong Excel, công thức =POWER(2,3) trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 6

D. 8

Câu số 10

Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ giá trị trả về của công thức =C2*IF(B2<22,15%,20%) ô D2 là bao nhiêu?

A. 54

B. 350

C. 52.5

D. 525

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.133
Thành viên mới nhất 372978459912027
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn